Overgang van België naar een koolstofarme maatschappij in 2050

In het kader van de internationale onderhandelingen onder auspiciën van de Verenigde Naties heeft België zich ertoe verbonden een strategie voor een koolstofarme ontwikkeling uit te stippelen en uit te voeren. Een dergelijke strategie moet passen in de context van de Europese belofte om de broeikasgassen met ten minste 80 tot 95 % te verminderen tegen 2050, in vergelijking met 1990, om zo de stijging van de globale gemiddelde temperatuur ruim onder 2°C te houden ten opzichte van de pre-industriële niveaus en inspanningen te leveren om deze opwarming te beperken tot 1,5°C. De Belgische federale regering en de gewestregeringen willen dan ook een echte overschakeling naar duurzame productie- en consumptiemodellen realiseren. In haar langetermijnvisie op het vlak van duurzame ontwikkeling hoopt de federale regering de uitstoot van broeikasgassen op het Belgische grondgebied met minstens 80 tot 95 % te verlagen tegen 2050, in vergelijking met 1990. Verder zien we ook talrijke initiatieven en verbintenissen voor de vermindering van broeikasgassen op het lokale niveau, zoals provincies, steden en gemeenten, en op het niveau van burgerorganisaties. Ondernemingen en economische sectoren ontwikkelen op hun beurt eveneens een eigen visie op de gewenste overgang en bekijken hoe zij een bijdrage zouden kunnen leveren.

Een ambitieus federaal project

Teneinde het terrein voor te bereiden heeft de Federale Dienst Klimaatverandering in 2012 een project gelanceerd onder de naam “Een koolstofarm België tegen het jaar 2050”. Dit project heeft een dubbele doelstelling:

  • Rechtstreeks bijdragen aan een koolstofarme strategie voor België die volledig binnen een duurzame ontwikkeling past
  • In het kader van het “transitiemanagement” een debat en initiatieven op dit vlak stimuleren en voeden teneinde zoveel mogelijk actoren bij de uitwisselingen te betrekken.

De belangrijkste afgewerkte elementen van dit project zijn: