Federaal klimaatbeleid

Het federaal klimaatbeleid hoopt in het bijzonder de Belgische reductiedoelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen te verwezenlijken. Die doelstellingen vloeien voort uit onze internationale verbintenis (het Protocol van Kyoto) en Europese verbintenissen (de Europese “burden sharing” en het klimaat- en energiepakket).

Voor de periode 2008-2012 (1ste verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto) werd de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in België terug te dringen (-7,5 % in vergelijking met 1990) verdeeld over de drie gewesten. In het kader van deze lastenverdeling heeft de federale overheid zich geëngageerd:

  • een beleid en maatregelen uit te werken die de uitstoot met 4,8 miljoen ton CO2 per jaar verminderen
  • in de periode 2008-2012 jaarlijks voor 2,46 miljoen ton CO2–eq aan emissierechten aan te kopen in buitenlandse projecten die een uitstootverlaging realiseren

De belangrijkste uitstootverlagende maatregelen die op federaal niveau genomen zijn, hebben betrekking op de fiscaliteit, de energie en het transport. Zij maken deel uit van het “Nationaal Klimaatplan”, een initiatief van de Nationale Klimaatcommissie dat het beleid en de maatregelen van de federale overheid en de gefedereerde autoriteiten omvat. Die maatregelen zullen moeten worden uitgebreid om de reductiedoelstellingen te verwezenlijken die voor de periode 2013-2020 vastgelegd zijn in het kader van een nieuw akkoord tussen de federale overheid en de gewesten over de lastenverdeling en over de kansen die door het Europees klimaat- en energiepakket worden gecreëerd.

Tegelijk met het beleid en de maatregelen om de klimaatverandering te beperken (vermindering van de uitstoot), voert de federale overheid tevens acties in het kader van de aanpassing aan de klimaatverandering. Die acties moeten de nefaste gevolgen van de klimaatverandering beperken en zoveel mogelijk voordelen opleveren. Zij passen in het kader van de “Nationale Adaptatiestrategie” van de Nationale Klimaatcommissie, en hebben op federaal vlak geleid tot de goedkeuring van een federale bijdrage tot een Nationaal Klimaatadaptatieplan in oktober 2016.

De federale regering heeft voor het klimaatbeleid tevens langetermijndoelstellingen vastgelegd, in het kader van haar “strategische visie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling” (die door de regering in mei 2013 is goedgekeurd, K.B. van 18/07/2013). Deze visie pleit voor de overgang naar een koolstofarme samenleving, teneinde de globale opwarming op lange termijn te beperken tot 1.5 - 2°C, en hiertoe voorziet ze met name in twee doelstellingen:

  • de uitstoot van broeikasgassen van woningen in België zal tegen 2050 met minstens 80 % tot 95 % worden beperkt ten opzichte van hun niveau in 1990
  • België zal aangepast zijn aan de directe en indirecte gevolgen van de klimaatverandering