Het Europees energie- en klimaatpakket

Op 17 december 2008 heeft het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid het Europese Klimaat/Energiepakket (2013-2020) goedgekeurd. Met dit pakket schuift de Europese Unie voor de EU-27 de volgende ambitieuze doelstellingen voor 2020 naar voor:

  • een vermindering van het energiegebruik met 20% ten opzichte van het verwachte niveau in 2020 bij ongewijzigd beleid.
  • het optrekken tot 20% van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het bruto-eindgebruik. In de transportsector is er ook een specifieke doelstelling van minstens 10% hernieuwbare energie op het totale energiegebruik voor het vervoer.   
  • een vermindering met 20% van de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990, met de verbintenis deze doelstelling op te trekken tot 30% indien andere belangrijke economieën in de ontwikkelde en ontwikkelende wereld zich engageren om een billijk deel van de wereldwijde emissiereductie-inspanning voor hun rekening te nemen.

In het kielzog van deze beslissing volgden er nog 5 wettelijke initiatieven:

Daarnaast werden nog maatregelen genomen om de uitstoot van auto’s te verminderen.