De bijdrage van de verschillende broeikasgassen aan de totale uitstoot en hun evolutie

Het belangrijkste broeikasgas in België is koolstofdioxide (CO2), dat in 2016 85,2% van de totale broeikasgasuitstoot vertegenwoordigde. Methaan (CH4) was goed voor 6,9%, distikstofoxide (N2O) voor 5,1% en gefluoreerde gassen voor 2,8%. Voor elk van deze gassen stellen we een algemeen dalende tendens vast: de CO2-uitstoot nam met 16,8% t.o.v. 1990, terwijl de uitstoot van CH4, N2O en gefluoreerde gassen afnam met respectievelijk 34,1%, 43,3% en 41,9%.

 

 Verdeling van de verschillende gassen in het jaar 2016 (rapportering van 2018)

trends2018-03_gassen.jpg

De evolutie van de uitstoot van de verschillende broeikasgassen tussen 1990 en 2016 (zie tabel hieronder) toont een significante stijging van de CO2-uitstoot tot in 2004, waarna deze is beginnen dalen. De uitstoot van alle andere broeikasgassen is eveneens aan het dalen (behalve die van de HFK’s, maar er moet vooral gekeken worden naar hun vervanging door de ozonafbrekende - nu verboden - CFK’s).

 

Uitstoot en absorpties van broeikasgassen in België (1990-2016)
in kiloton CO2-equivalenten 

PDF-versie van deze tabel downloaden

 

Evaluatie per gas: 

  • koolstofdioxide (CO2) kent een daling van 16,8% ten opzichte van 1990; het gas vertegenwoordigt een aandeel van 85,2% in de totale uitstoot van broeikasgassen in 2016.
  • methaan (CH4) kent een daling van 34,1% in vergelijking met 1990, voornamelijk te danken aan het verminderd storten van afval. Ook de landbouw (veeteelt en gebruik van meststoffen), een andere bron van methaanuitstoot, heeft bijgedragen tot deze vermindering.
  • distikstofoxide (N2O) heeft zijn uitstoot zien dalen met 43,4% in vergelijking met 1990. Dit gas, een product van de scheikundige industrie, de landbouw maar ook van het wegtransport en de gebouwenverwarming, vertegenwoordigde in 2015 5,1% van de totale uitstoot van broeikasgassen.
  • fluorhoudende koolwaterstofverbindingen hebben een spectaculaire daling gekend met 41,9% in vergelijking met 1995 (het referentiejaar voor deze gassen), vooral dankzij de installatie van een rookgasverbranding in een belangrijke installatie. Deze fluorhoudende koolwaterstofverbindingen, die gebruikt worden voor een ganse reeks toepassingen waaronder koeling en de productie van schuim, vertegenwoordigden in 2016 nog slechts 2,8% van de uitstoot van broeikasgassen, maar de uitstoot van enkele daarvan (de HFK’s) neemt toe sinds de inwerkingtreding van het Protokol van Montreal, dat andere gassen met gelijkaardige eigenschappen verbiedt.