Implementatie en monitoring van het klimaatbeleid

De Dienst draagt actief bij tot het ontwikkelen en implementeren van het federale en nationale beleid om de doelstellingen van het Kaderverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) en het Protocol van Kyoto te bereiken:

 • Hij neemt deel aan de werkzaamheden van de Nationale Klimaatcommissie met betrekking tot de uitwerking en de uitvoering van het nationaal Klimaatplan, waarvan hij het federale luik coördineert.
 • In deze context organiseert hij en neemt hij deel aan het overleg tussen de voor het klimaatbeleid bevoegde overheden, en formuleert hij voorstellen voor de uitwerking van het beleid en de maatregelen die een reductie van de uitstoot van broeikasgassen beogen.
 • In overleg met diezelfde overheden voert de dienst ook het Europese klimaatbeleid uit en waakt hij over de omzetting van de Europese richtlijnen met betrekking tot het klimaatbeleid in Belgische wetgeving.
 • Hij waakt in het bijzonder over de integratie van de doelstellingen van het klimaatbeleid in de belangrijkste beleidsdomeinen, zoals energie, mobiliteit, fiscaliteit, ontwikkelingssamenwerking, onderzoek, enz.

De Dienst speelt tevens een centrale rol in de periodieke monitoring en evaluatie van het klimaatbeleid, met de bedoeling deze bij te sturen:

 • Hij coördineert of neemt deel aan de voorbereiding van talrijke verplichte rapporten die België moet voorleggen aan de Europese en internationale instanties in het kader van UNFCCC, het Protocol van Kyoto en het Monitoring Mechanism.
 • Hij waakt over de conformiteit van deze rapporten met de van kracht zijnde reglementaire bepalingen, en over het respecteren van de deadlines. Deze verschillende rapporten worden voorbereid in verschillende thematische werkgroepen (Projecties, beleid en Maatregelen, Emissies, ETS…) van de Nationale Klimaatcommissie en van het CCIM, waarin de betrokken federale en gewestelijke departementen vertegenwoordigd zijn.
 • Een belangrijk deel van het werk van deze groepen bestaat erin de door de verschillende overheden gebruikte methodologieën te harmoniseren, de pertinente indicatoren te ontwikkelen en de gegevens en informatie afkomstig van verschillende bronnen te consolideren.
 • Eenmaal de rapporten aan de Europese en internationale instanties bezorgd zijn, stelt de Dienst die ter beschikking van het publiek en organiseert hij, indien nodig, een presentatie voor de stakeholders (leefmilieu- en Noord-Zuid-NGO’s, vakbonden, beroepsfederaties …).

De dienst organiseert en coördineert ook het federale en nationale beleid op het vlak van de bescherming van de ozonlaag en van de gefluoreerde broeikasgassen, met de bedoeling te voldoen aan de doelstellingen en verplichtingen van het Protocol van Montréal en van het Protocol van Kyoto. Op dit vlak :

 • verzekert de Dienst de rapportering met betrekking tot de ozonafbrekende stoffen
 • waakt hij over de conformiteit ervan met de overeenkomstige Europese bepalingen: 
  • de Verordening betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (2037/2000)
  • de Verordening inzake gefluoreerde broeikasgassen (842/2006)
  • de Richtlijn betreffende de emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen (2006/40).

De Dienst Klimaatverandering volgt verschillende dossiers met betrekking tot de implementatie en monitoring op: