Coördinatie van het internationale klimaatbeleid

De Dienst Klimaatverandering heeft in België een centrale positie wat het internationale klimaatbeleid betreft:

  • Als "nationaal focal point" voor het Kaderverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) speelt de dienst de rol van doorgeefluik tussen de internationale instellingen en de nationale overheden die bij het klimaatbeleid betrokken zijn.
  • Hij verzekert het voorzitterschap van de "Coördinatiewerkgroep Broeikaseffect", het nationaal coördinatieorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de federale en gewestelijke overheden bevoegd voor het klimaatbeleid. Deze werkgroep is voornamelijk belast met de voorbereiding van de Belgische standpunten voor de internationale klimaatonderhandelingen.
  • Hij is aanwezig en actief in de werkgroepen van de "Raad Leefmilieu" van de Europese Unie, waar de internationale klimaatdossiers besproken worden.
  • Hij is belast met de coördinatie en opvolging van de internationale onderhandelingen met betrekking tot de bescherming van de ozonlaag (in het kader van het Protocol van Montréal).

Via zijn continue deelname aan deze internationale onderhandelingsprocessen gedurende vele jaren heeft de Dienst een belangrijke kennis en expertise op dit vlak opgebouwd, die hij ter beschikking stelt van andere administraties en politieke instanties, stakeholders (leefmilieu- of Noord-Zuid-NGO’s, vakbonden, beroepsfederaties …) en van het pubiek.

De dienst onderhoudt een permanente dialoog met de stakeholders, ondermeer via de organisatie op regelmatige basis van workshops, waarin de stakeholders op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken van de onderhandelingen, van de genomen beslissingen en van hun uitvoering, en waarin hen ook de mogelijkheid geboden wordt hun standpunten voor te stellen.

De Dienst Klimaatverandering volgt verschillende dossiers met betrekking tot het internationale klimaatbeleid op:

  • Monitoring, Reporting and Verification (MRV)
  • De uitstoot door het internationaal maritiem verkeer en de luchtvaart
  • LULUCF (koolstofputten) et REDD+ (mechanisme ter bestrijding van de ontbossing)
  • Rio+20
  • De bescherming van de ozonlaag / de gefluoreerde gassen