'Low carbon'-transitie: -integratie van het klimaatbeleid, strategieën en socio-economische evaluaties

De Dienst verzekert een belangrijke rol in de uitwerking van het klimaatbeleid en in de evaluatie van de socio-economische impact ervan. Hij zorgt voor de ontwikkeling van een visie op de overschakeling naar een koolstofarme maatschappij door de integratie te bevorderen van dit beleid in andere actiedomeinen van de overheid, zowel op het internationaal, het Europees als het Belgisch niveau.

Dankzij zijn expertise in deze domeinen draagt de Dienst actief bij tot de Europese beslissingsprocessen die tot doel hebben het communautair klimaatbeleid op middellange en lange termijn uit te werken, vooral in het kader van de Europese Leefmilieuraad.

Op dit vlak draagt de Dienst momenteel bij tot de coördinatie van het Belgisch standpunt over de aanname van reductiedoelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen tegen het jaar 2030 en daarna, en over het benodigde beleid voor emissiereducties in de orde van 80 à 95% tegen 2050 (ten opzichte van 1990).

Om de integratie van het beleid te bevorderen, volgt de Dienst eveneens de verschillende Europese strategieën op en de hieraan verwante dossiers, zoals bv. de energie-efficiëntie, de toekomst van de transportsector, het budget, het landbouwbeleid of de fiscaliteit

SPF 2050 Op Belgisch vlak draagt de Dienst bij tot de uitwerking van een langetermijnvisie die het kader wil vormen voor een omschakeling naar een koolstofarme maatschappij, in het perspectief van een duurzame ontwikkeling. Deze visie is in lijn met de langetermijndoelstellingen, besproken op nternationaal en Europees vlak.

 

Naast zijn belangrijke activiteiten op het vlak van de coöordinatie van het internationaal, Europees en nationaal klimaatbeleid, neemt de Dienst ook actief deel aan de werkzaamheden van verschillende internationale fora (zoals de OESO), die meer gericht zijn op de ontwikkelingen en reflecties binnen het klimaatbeleid dan op de beslissingsprocessen.

Aangezien deze activiteiten een belangrijke analytische en technische expertise vergen, volgt de Dienst verschillende onderzoeksprogramma’s actief op. Hij bestelt ook studies ter ondersteuning van het beleid, waarvan de resultaten wijd verspreid worden. Sommige studies hebben bv. betrekking op de verwachte socio-economische gevolgen van het besproken Europese klimaat- en energiebeleid.

Bovendien runt de Dienst momenteel een project dat de contouren van een koolstofarme maatschappij tegen het jaar 2050 en het vereiste overgansproces wil schetsen, ondersteund door een coherent geheel van pliridisciplinaire studies.

De Dienst Klimaatverandering volgt verschillende dossiers met betrekking tot het “Low carbon”-beleid op:

 • Europees kader voor een klimaat- en energiebeleid tegen 2030
 • Road map voor een koolstofarme maatschappij en competiviteit tegen 2050 (UE)
 • Witboek transport (EU)
 • Road-map energie 2050 (EU)
 • Energie-efficiëntie (EU/BE)
 • Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2020 (EU)
 • Herziening van de richtlijn met betrekking tot de belasting op energetische producten (EU)
 • EU-Strategie 2020 / Europees semester
 • Initiatief « resource efficient Europe » (EU)
 • Proces Rio+20 (EU/BE)
 • Visie op duurzame ontwikkeling (BE)
 • OESO, Environmental Policy Committee (EPOC), werkgroep « klimaat, investering en ontwikkeling» (INTL)