De rol van de Dienst

De federale Dienst Klimaatverandering speelt een centrale, constructieve en pro-actieve rol in het internationale, Europese, nationale en federale beleid gericht op het (op een milieuvriendelijke wijze) realiseren van de verplichtingen van de Overeenkomst van Parijs en het voorkomen van klimaatverandering.

De activiteiten van de Dienst passen in een langetermijnvisie waarin op een evenwichtige manier rekening wordt gehouden met de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling DO. Daartoe heeft de Dienst de beleidsinstrumenten ingezet die het DG Leefmilieu ter beschikking heeft en streeft hij de integratie na van de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle andere actoren.