Strategische doelstellingen

« Uitvoeren »

1. Nationaal beleid

2. De omzetting van het EU-beleid

3. De realisatie van internationale instrumenten

Het federale en nationale beleid ontwikkelen en realiseren om de doestellingen vastgelegd door het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het protocol van kyoto ; een federaal klimaatplan uitwerken met een periodieke evaluatie van het gevoerde beleid, dat aangepast wordt in functie van de resultaten daarvan.

Het uitvoeren van het EU-klimaatbeleid, met inbegrip van de omzetting van EU-wetgeving naar Belgisch recht; de coördinatie van de omzetting en uitvoering van het EU-beleid.

De nodige processen opstarten die België moeten toelaten deel te nemen aan de flexibiliteitsmechanismen zonder afbreuk te doen aan de ontwikkeling van efficiënt nationaal beleid; projecten initiëren en beheren die de principes van een duurzame ontwikkeling respecteren en de capaciteit en de schone technologieën in de derdewereldlanden helpen versterken.


« Coördineren & integreren »

4. Het klimaatbeleid coördineren

5. De integratie van het klimaatbeleid in andere beleidsdomeinen

6. Voldoen aan de rapporterings-verplichtingen

Het aanmoedigen, organiseren en deelnemen aan het overleg tussen de overheden die voor het klimaatbeleid bevoegd zijn en bijdragen tot de coördinatie van de plannen en programma’s die door deze overheden uitgevoerd worden; het verzekeren van de uitvoering van de samenwerkingsakkoorden; deelname aan de werkzaamheden van de Nationale Klimaatcommissie en zijn secretariaat

Het werkelijk integreren van de doelstellingen van het klimaatbeleid in sleutelsectoren van het beleid zoals energie, transport, fiscaliteit, technologische ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking, … met het oog op een duurzame ontwikkeling en in een streven naar een evenwicht tussen de milieu-, sociale en economische doelstellingen.

Het verifiëren en meedelen van de informatie die vereist is door het VN-Klimaatverdrag (UNFCCC), het Protocol van Kyoto en de Beschikking 280/2004/EG betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Gemeenschap, die naargelang het geval op het gewestelijk of het nationaal vlak zijn voorbereid; het invoeren van geschikte procedures om de conformiteit van deze officiële kennisgevingen met de richtlijnen te garanderen.


« Diplomatie »

« Know-how & kennisoverdracht »

7. Een proactieve opvolging van de onderhandelingen

8. De uitbouw van een referentiecentrum

9. Communicatie en participatie

Het uitwerken en coördineren van de Belgische standpunten, in overleg met de andere bevoegde overheden; het verdedigen van deze standpunten tijdens internationale en Europese onderhandelingen.

Het verwerven van een doorgedreven bekwaamheid op het vlak van het klimaatbeleid en een referentieplatform betekenen ter ondersteuning van het beleid. Het aanbieden aan de burgers en stakeholders van transparente, neutrale en concrete informatie over de uitdagingen van de strijd tegen de klimaatverandering en over het gevoerde beleid; de integratie verzekeren van de principes van de Conventie van Aarhus in de federale acties op het klimaatbeleidsvlak.

« Ozonlaag »

10. Klimaat en ozonlaag

Het organiseren en coördineren van een federaal en nationaal beleid gericht op de bescherming van de ozonlaag (met inbegrip van de Europese en internationale onderhandelingen), dat de doelstellingen en verplichtingen van het Protocol van Montreal én van het Protocol van Kyoto integreert.