Het nationaal klimaatbeleid

Door de federale staatsstructuur is het Belgisch klimaatbeleid een vrij ingewikkeld gebeuren:

De federale structuur houdt tevens in dat de nationale reductiedoelstellingen slechts kunnen gerealiseerd worden via een lastenverdeling tussen het federale en het gewestelijke niveau.

In deze rubriek komt vooral het beleid op nationaal vlak aan bod. Aandacht gaat daarbij vooral naar het nationaal klimaatplan, de nationale adaptatiestrategie, het nationaal register voor broeikasgassen dat een systeem van emissiehandel mogelijk maakt,en naar de debatten over koolstoftarifering en klimaatgovernance.