Belgische langetermijnstrategie

Onder de Overeenkomst van Parijs, die in 2015 onder het VN-Kaderverdrag over Klimaatverandering (UNFCCC) werd afgesloten, worden alle partijen gevraagd om een broeikasgasarme ontwikkelingsstrategie voor de lange termijn te ontwikkelen en tegen 2020 in te dienen. Artikel 15 van de Europese verordening inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie (Verordening (EU) 2018/1999) heeft deze vraag onder de Overeenkomst van Parijs overgenomen door van elke lidstaat te vereisen een dergelijke langetermijnstrategie op te stellen en tegen 1 januari 2020 bij de Europese Commissie in te dienen.

Tijdens het Overlegcomité van 19 februari 2020 werd overeenstemming bereikt rond de Belgische klimaatstrategie voor 2050. Deze strategie omvat streefdoelen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050, en ook de belangrijkste krachtlijnen en randvoorwaarden/aandachtspunten om deze streefdoelen te bereiken. De strategie is gebaseerd op de langetermijnstrategieën die de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen voor hun respectieve gewesten hebben uitgewerkt (die als bijlage aan de Belgische langetermijnstrategie werden opgenomen), en op het visiedocument dat door de federale administratie werd opgesteld.

Het Overlegcomité verbindt er zich tevens toe de nationale langetermijnstrategie, die een minimale verbintenis is, op geregelde tijdstippen te actualiseren voor de realisatie van de gemeenschappelijke wil om te streven naar koolstofneutraliteit. Deze langetermijnstrategie zal onder meer worden geactualiseerd in functie van de evolutie van de situatie van elk van de entiteiten, in het licht van de Europese doelstellingen die werden vastgelegd voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Meer info: