Beslissingsorganen


De coördinatie van het klimaatbeleid gebeurt in België op verschillende niveaus:

  • de Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu (ICL) op regeringsniveau. De ICL is één van de permanente werkgroepen van het Overlegcomité, is samengesteld uit de federale en gewestelijke ministers bevoegd voor leefmilieu en wordt voorgezeten door de Federale Minister van Leefmilieu. Wanneer het thema klimaatverandering op de agenda staat, wordt de ICL uitgebreid met de Eerste Minister, de gewestelijke ministers-presidenten, de federale minister voor Begroting, de ministers belast met energie, transport, fiscaliteit, ontwikkelingssamenwerking en de gewestelijke ministers van economie.
  • het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM): een ambtelijk overlegorgaan samengesteld uit de kabinetten en administraties leefmilieu, buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. Het is verantwoordelijk voor de organisatie van overleg, beleidsvoorbereidend werk, de vertegenwoordiging in internationale organisaties of ministeriële conferenties, enz. Het klimaatbeleid wordt in dit verband opgevolgd door één van de zogenaamde Stuurgroepen van het CIMM: de Coördinatiewerkgroep Broeikaseffect, die op zijn beurt een aantal gespecialiseerde werkgroepen overkoepelt. Meer info.
  • de Nationale Klimaatcommissie: is samengesteld uit vertegenwoordigers van het federale niveau en de drie gewesten, staat in voor de realisatie van het nationale klimaatbeleid en de verplichte rapportering aan de Europese en internationale instellingen. Ze wordt ondersteund door een Permanent Secretariaat en een aantal werkgroepen (zie schema). Meer info.
Gouvernement fédéral
 

Daarnaast vermelden we nog:

  • de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL), die een ondersteunende rol heeft in de compilatie van de regionale inventarissen van broeikasgasemissies.
  • het Energieoverleg Staat-Gewesten (ENOVER), een overlegplatform waarin de federale staat en de gewesten overleggen over energiegebonden materies.
  • het overleg georganiseerd door het Directoraat-generaal Europese aangelegenheden (DGE) van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken, dat de Belgische standpunten formeel bekrachtigt voor de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie. Indien het milieuthema’s betreft, is er eerst een overleg in het CCIM.