Ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 


Eind 2019 moet België aan de Europese Commissie een definitief Nationaal Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030 voorleggen.

Met het plan moet ons land aangeven hoe het zal bijdragen aan de langetermijndoelstellingen inzake broeikasgasemissiereductie in het kader van de Overeenkomst van Parijs.

Het Belgische ontwerpplan werd eind 2018 neergelegd bij de Europese Commissie.

Omdat het plan belangrijke thema’s afdekt met maatregelen die een directe of indirecte impact hebben op alle burgers, is het belangrijk dat ieder zijn/haar voorstellen, bemerkingen en standpunten kenbaar maakt.

Op 4 juni 2019 lanceerden de federale en gewestelijke ministers van Energie en Klimaat daarom een publieksbevraging over dit ontwerp van plan. Deze door de EU-wetgeving opgelegde bevraging wil de burgers en stakeholders inspraak geven in dit ontwerpplan. De bevraging liep 6 weken (tot en met 15 juli 2019). Daarna zal het ontwerp worden bijgestuurd om tegen eind december 2019 een finaal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 te kunnen indienen bij de Europese Commissie.

enquête NEKP.PNG

De sociale partners en andere stakeholders van het beleid hebben ondertussen ook hun adviezen over het ontwerpplan voorgelegd en in juli ontvingen we ook de aanbevelingen van de Europese Commissie.

De resultaten van de publieksenquête zullen rond midden september gepubliceerd worden op de NEKP-website (www.nationaalenergieklimaatplan.be).


Wat beoogt het plan?

Dit ontwerpplan beoogt de krijtlijnen vast te leggen voor de transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem, volgens de vijf dimensies van de Europese Energie-Unie:

  • een koolstofarme EU (reductie van broeikasgasemissies en ontwikkeling van hernieuwbare energie),
  • energie-efficiëntie,
  • bevoorradingszekerheid,
  • de interne energiemarkt
  • onderzoek, innovatie en concurrentievermogen.  

Het plan moet ook consistent zijn met een langetermijnstrategie voor de reductie van de broeikasgasemissies, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs.Leeswijzer voor het plan en zijn onderdelen  schema-NEKP-350px.jpg  

De basis voor het NEKP wordt gevormd door de zgn. ‘entiteitsspecifieke’ plannen van de federale overheid en de 3 gewesten. Elk heeft zijn eigen aanpak gehanteerd wat de opbouw van zijn eigen plannen betreft, zowel qua inhoud als qua totstandkoming via consultaties enz.

In de overkoepelende tekst wordt een samenvatting van de ‘entiteitsspecifieke’ plannen gepresenteerd.

Voor een volledig beeld van de beleidsmaatregelen wordt verwezen naar deze plannen. 


Klik hieronder voor meer informatie over elk van de onderdelen van het plan:

 

 Onderdeel Doelstellingen & streefcijfers Maatregelen
Broeikasgasemissies pag. 26 pag. 57 
Hernieuwbare energie pag. 27 pag. 78 
Energie-efficiëntie pag. 30 pag. 84 
Energiezekerheid pag. 42 pag. 102
Energiemarkt pag. 46 pag. 104
Onderzoek, innovatie en concurrentievermogen pag. 53 pag. 113
Analytische basis  
Huidige toestand en prognoses met ongewijzigd beleid pag. 123
Impact van gepland beleid pag. 130
Projecties Excel

 

Volledige tekst

 

Doelstellingen & streefcijfers

Maatregelen

Decarbonisatie & Energie-efficiëntie

     Broeikasgasemissies

     Hernieuwbare energie

     Energie-efficiëntie

pag. 15

pag. 16

pag. 18

Energiesector
Gebouwen
Mobiliteit & Vervoer
Industrie
Afval, F-gassen, circulaireeconomie 
Transversalemaatregelen 

pag. 27
pag. 28
pag. 33
pag. 37
pag. 37

pag. 38

Energiezekerheid pag. 18   pag. 43

Interne energiemarkt

pag. 22   pag. 45 

Onderzoek, innovatie en concurrentiekracht

pag. 26   pag. 50 

 

Volledige tekst: Federale Bijdrage aan het geïntegreerd Natiionaal Energie- en KlimaatplanU kan de talrijke documenten die het plan uitmaken rechtstreeks raadplegen op de websites van de Nationale klimaatcommissie en het Energie-Overleg Staat-Gewesten. 


Aanvullende informatie:

 

Belgische beleidsdocumenten


EU-analyses en aanbevelingen


Langetermijnstrategie


De rol van de koolstofprijs in het Belgische klimaatbeleid


Organisatie van het Belgische klimaatbeleid