Het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 


Eind 2019 heeft België aan de Europese Commissie de definitieve versie van zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030 voorgelegd.

Met het plan moet ons land aangeven hoe het zal bijdragen aan de langetermijndoelstellingen inzake broeikasgasemissiereductie in het kader van de Overeenkomst van Parijs.

Dit plan werd voorafgegaan door:

  • een ontwerpplan, dat eind 2018 werd neergelegd bij de Europese Commissie
  • een publieksenquête, die door de EU-wetgeving is opgelegd om de burgers en stakeholders inspraak geven in dit ontwerpplan. De federale en gewestelijke ministers van Energie en Klimaat lanceerden daarom op 4 juni 2019 (voor een periode van 6 weken) een dergelijke enquête.

Het definitieve plan van eind 2019 hield niet alleen rekening met de resultaten van deze enquête, maar ook met de aanbevelingen van de Europese Commissie op het ontwerpplan, de resultaten van een regionale consultatie met de buurlanden, en met de adviezen van vele belanghebbenden. 

Voor meer details: www.nationaalenergieklimaatplan.be 

NEKP_banner-click_400px.png


Wat beoogt het plan?

Dit ontwerpplan beoogt de krijtlijnen vast te leggen voor de transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem, volgens de vijf dimensies van de Europese Energie-Unie:

  • een koolstofarme EU (reductie van broeikasgasemissies en ontwikkeling van hernieuwbare energie),
  • energie-efficiëntie,
  • bevoorradingszekerheid,
  • de interne energiemarkt
  • onderzoek, innovatie en concurrentievermogen.  

Het plan moet ook consistent zijn met een langetermijnstrategie voor de reductie van de broeikasgasemissies, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs.


Federale bijdrage aan het definitief plan

Op vrijdag 29 november 2019 keurde de federale ministerraad de federale bijdrage aan het NEKP goed, met het oog op een opname in het definitief geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

U vindt hier ook de federale bijdrage aan het ontwerpplan

 


Aanvullende informatie:

 

SH_dialogue_PFEC_13092019_Chairs_summary_NL-100px.jpgEen dialoog onder de vertegenwoordigers van het middenveld en van de federale administratie, belast met de uitwerking van het Federaal Energie- en Klimaatplan, werd op 13 september 2019 georganiseerd op initiatief van de directeurs-generaal van het DG Energie van de FOD Economie (Nancy Mahieux) en van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid (Pierre Kerkhofs). De belangrijkste boodschappen die tijdens deze dialoog door de stakeholders werden geformuleerd, zijn samengevat in een "Chairs' Summary".

Belgische beleidsdocumenten


EU-analyses en aanbevelingen


Langetermijnstrategie


De rol van de koolstofprijs in het Belgische klimaatbeleid


Organisatie van het Belgische klimaatbeleid