Nationaal klimaatplan 2009-2012

Het Belgisch klimaatbeleid kreeg voor de eerste maal vorm in 1994 als “Nationaal Programma ter vermindering van de CO2-uitstoot”. Dit programma volgde uit de beslissing van de federale regering om tegen 2000 deze uitstoot met 5% te verminderen ten opzichte van 1990. Het werd door de vier regeringen goedgekeurd, maar slechts weinig elementen ervan werden ook effectief gerealiseerd.

Met de goedkeuring van het Kyotoprotocol en met de lastenverdeling binnen de Europese Unie, besliste de Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu (ICL) in 1998 om tegen eind 1999 een klimaatplan op te stellen in functie van de te behalen Kyotodoelstelling (-7,5%).

Voor de realisatie van de doelstellingen en de verdere follow-up van de Nationaal Klimaatplan, maar ook om de rapportering in het kader van het VN-Klimaatverdrag en het Kyotoprotokol mogelijk te maken, werd op 14 november 2002 een samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten afgesloten.

 

NKP2009-2012.jpg

Dit samenwerkingsakkoord maakte de redactie mogelijk van het « Nationaal Klimaatplan van België 2009-2012 :inventaris van de maatregelen en stand van zaken op 31/12/2008 ». Dit plan geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande maatregelen van de federale en gewestelijke overheden die formeel zijn goedgekeurd, voor elk sectorieel domein (energie, industrie, transport…) en voor elk meer transversaal domein (sensibilisatie, voorbeeldrol van de overheid…).

Op 26 april 2012 besliste de Nationale Klimaatcommissie om een nieuw Nationaal Klimaatplan uit te werken, maar de realisatie ervan was ondergeschikt aan de onderhandelingen over lastenverdeling voor de periode 2013-2020 tussen de federale staat en de gewesten.

Door het uitblijven van een samenwerkingsakkoord over een dergelijke lastenverdeling voor de periode 2013-2020 besliste de Nationale klimaatcommissie in 2017 om geen nationaal klimaatplan voor deze periode meer uit te schrijven en zich te concentreren op het uitwerken van een geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030, zoals voorgesteld in het Europese Clean Energy Package.