HET NATIONAAL REGISTER VOOR BROEIKASGASSEN

Het nationaal register voor broeikasgassen is de ruggengraat van het Europese emissiehandelssysteem – European Emissions Trading System of EU-ETS.
Sinds 1 januari 2005 moet elke lidstaat van de Europese Gemeenschap een nationaal register bezitten. Dat register is een gestandaardiseerd en beveiligd gegevensbestand dat het beheer van de broeikasgasemissies, het beheer van de emissierechten en de handel in die rechten mogelijk moet maken.

Het nationaal register heeft de volgende functies:

  • Een boekhouding bijhouden, rapporteren en controle toelaten. Voor de bevoegde overheden is het register een controle-instrument om erop toe te zien dat het land en de installaties hun doelstellingen nakomen. De cijfers betreffende de broeikasgassen van elke installatie worden verstrekt door erkende verificateurs en opgenomen in het nationaal register, waarna de bevoegde overheden de cijfers valideren.
  • Exploitanten emissierechten toewijzen. Elk jaar krijgen de exploitanten van een installatie of een luchtvaartactiviteit onder de ETS-Richtlijn (‘Emissions Trading System’) een bepaalde hoeveelheid emissierechten toegewezen op hun rekening in het register.
  • Emissierechten inleveren. Elk jaar moeten de exploitanten het aantal emissierechten inleveren dat overeenkomt met hun uitstoot van het jaar daarvoor .
  • Transacties van emissierechten mogelijk maken. Een installatie kan haar eventuele overschot aan emissierechten verkopen aan een andere installatie die ze nodig heeft. Het register staat voor iedereen open en biedt rekeninghouders de mogelijkheid om nationale of internationale transacties naar andere rekeningen uit te voeren.

Elke lidstaat wijst een registeradministrateur aan. In België heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de Dienst Klimaatverandering als registeradministrateur aangewezen.

De registeradministrateur is verantwoordelijk voor het beheer van het register en de bovengenoemde functies, overeenkomstig de betrokken richtlijnen. De registeradministrateur neemt tevens de rol van aanbesteder op zich voor het veilen van de emissierechten die niet gratis worden toegewezen.

 

Een zeer betrouwbaar Belgisch register

Het Belgisch register beheert meer dan 300 rekeningen, 800 gebruikers en 2.000 transacties per jaar. Gezien de economische waarde van de emissierechten - € 2.700 miljoen - past het Register almaar strengere veiligheidsmaatregelen toe, volgens strikte, geautomatiseerde procedures. De aantrekkingskracht die zo’n bedrag op criminelen uitoefent, vereist een goede samenwerking tussen de politie en andere fraudebestrijdende instanties. Het backofficesysteem van het Belgisch register geniet wat dat betreft zo’n grote erkenning dat het nog door een tiental andere lidstaten gebruikt wordt.

Jaar na jaar haalt het Belgisch register alle toewijzingstermijnen (eind februari), de invoering van geverifieerde emissies (eind maart) en de inlevering van de emissierechten (eind april), dankzij een goede samenwerking met de regio’s en de intense en proactieve inspanningen ten aanzien van de ondernemingen. Hierdoor vermijden ze elk jaar miljoenen euro aan boetes.

Om de samenwerking en communicatie tussen de federale staat en de drie gewesten te stroomlijnen, werd een samenwerkingsakkoord afgesloten (pdf 112,2Ko). Het Koninklijk Besluit van 09/07/2010 organiseert op zijn beurt de relaties tussen de federale registeradministrateur en de rekeninghouders, evenals de voorwaarden waaraan de gebruikers gebonden zijn. Binnenkort zal een nieuw besluit worden gepubliceerd, in navolging van de evolutie van het Europese regelgevingskader.

 

Meer info:

  • op een speciale website www.climateregistry.be vinden de rekeninghouders en alle andere geïnteresseerden meer gedetailleerde informatie over het register en over de te volgen procedures en te verstrekken documenten om een rekening te kunnen openen.
  • tot het register zelf krijgt u toegang via de beveiligde website.