NATIONALE ADAPTATIESTRATEGIE

De derde doelstelling van het “Nationaal Klimaatplan van België 2009-2012” was de uitwerking van een Nationale Strategie voor Adaptatie aan klimaatverandering.

Deze Nationale Adaptatiestrategie is in december 2010 door de Nationale Klimaatcommissie goedgekeurd. Ze beschrijft de belangrijkste invloeden van de klimaatverandering in België en de bestaande aanpassingsmaatregelen. Er worden 3 grote doelstellingen nagestreefd:

  • een betere coherentie tussen de bestaande Belgische aanpassingsactiviteiten (evaluatie van de impact van en kwetsbaarheid voor klimaatverandering, en van de al geïmplementeerde aanpassingsmaatregelen)
  • een betere communicatie op nationaal, Europees en internationaal vlak
  • de ontwikkeling van een Nationaal Adaptatieplan

De Strategie omvat een routekaart voor de ontwikkeling van dit nationaal plan tegen eind 2012. Aangezien men in 2012 nog niet over alle informatie beschikte die voor dit plan nodig was (impactanalyses, ontwerpen van gewestelijke en federale adaptatieplannen), werd zijn afronding uitgesteld, met het voordeel dat tevens rekening kon worden gehouden met de Europese Adaptatiestrategie (2013).

NAP_2017-2020_NL.jpgHet Nationaal Adaptatieplan, opgesteld door de werkgroep ‘adaptatie’ van de Nationale Klimaatcommissie, werd op 19 april 2017 door de Nationale Klimaatcommissie goedgekeurd.

Overeenkomstig de beslissing van de Nationale Klimaatcommissie van 27 juni 2013 zou dit plan:

  • duidelijke en beknopte informatie moeten verstrekken over het adaptatiebeleid en de uitvoering ervan in België
  • nationale maatregelen moeten identificeren waarmee de samenwerking versterkt wordt en synergieën tussen de verschillende regeringen (federaal, gewesten) op het vlak van adaptatie ontwikkeld worden

Een eerste tussentijdse evaluatie van dit plan werd in februari 2019 afgerond. Zij wees erop dat de uitvoering van het plan nog steeds zeer onvolledig is.

De federale bijdrage aan het Nationaal Klimaatadaptatieplan werd goedgekeurd door de Ministerraad op 28 oktober 2016. De 3 gewesten beschikken eveneens over actieplannen:

 

Meer informatie:

 tussentijdse