Monitoring en rapportering

Het meedelen van informatie is een van de fundamentele verbintenissen van de Partijen bij het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC). Die informatie heeft betrekking op:

 • de historische ontwikkeling van de broeikasgassen,
 • de verwachtingen voor de toekomst van die emissies, en 
 • alle maatregelen die getroffen zijn voor de toepassing van het Verdrag en het Protocol.

De voornaamste rapporteringsverplichtingen zijn:

Ook op Europees vlak dient gerapporteerd. Zo voorziet het “Monitoring mechanism” eveneens in een reeks rapporteringsverplichtingen:

 • De verklaring betreffende de historische uitstoot en absorptie van broeikasgassen (een jaarlijks rapport dat voor elke lidstaat bestaat uit de voorbereiding van zijn nationale inventaris voor broeikasgassen onder UNFCCC en dat bijkomende informatie bevat die uitsluitend voor gebruik door de Unie bestemd is). 
 • De verklaring betreffende het beleid en de maatregelen, de projecties van de antropogene uitstoot door de bronnen en de absorptie door de koolstofputten (tweejarig)
 • De uitwerking van een strategie voor een koolstofarme ontwikkeling
 • De verklaring betreffende de nationale adaptatiemaatregelen (om de 4 jaar)
 • De verklaring betreffende de financiële en technologische steun aan de ontwikkelingslanden (jaarlijks)
 • De verklaring betreffende het gebruik van de opbrengst van de veiling en van kredieten afkomstig van projecten (jaarlijks)

Die hebben tot doel:

 • het evalueren van de gemaakte en verwachte vooruitgang binnen de EU, en 
 • het voorbereiden van de verplichte jaarlijkse rapporten die de EU zelf uit hoofde van de UNFCCC en van het Protocol van Kyoto moet kunnen voorleggen. De EU is immers zelf ook Partij bij het Verdrag en bij het Protocol.

België heeft een aantal structuren en procedures opgezet om aan bovenstaande verplichtingen tegemoet te komen. De instantie die hier de centrale verantwoordelijkheid voor draagt is de Nationale Klimaatcommissie. Zij zorgt voor de coördinatie tijdens de voorbereiding van de rapporten, voor het vergemakkelijken van de informatie-uitwisseling en voor het harmoniseren van de methodes en procedures onder de betrokken partijen (de Gewesten en de federale overheid). De laatste goedgekeurde verslagen zijn beschikbaar op haar website.