De Nationale Mededeling

De Partijen bij het Klimaatverdrag zijn ondermeer verplicht een gedetailleerde beschrijving te geven van de beleidslijnen en maatregelen die getroffen of overwogen werden om te voldoen aan de verbintenissen krachtens het Verdrag, inclusief een raming van de effecten ervan. Dit rapport heet officieel de "Nationale Mededeling".

De meest recente Nationale Mededeling - de 7de Nationale Mededeling - dateert van december 2017. Om dit rapport voor te bereiden, heeft de Nationale Klimaatcommissie een werkgroep opgericht bestaande uit experts van de betrokken gewestelijke en federale administraties en van diverse instituten. In tegenstelling tot de voorgaande edities is het volledig rapport uitsluitend online en in het Engels beschikbaar, maar een samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels, zowel in digitale als gedrukte vorm. Het 3de tweejaarlijks rapport werd als een bijlage geïntegreerd in de 7de Nationale Mededeling.

 

Zevende Nationale mededeling (2017) Zevende Nationale mededeling - samenvatting  
NC7_EN_cover.jpg NC7_samenvatting_cover.jpg  
 

Zesde Nationale mededeling (2013) Vijfde Nationale mededeling (2009) Vierde Nationale mededeling (2006)
 cover-NC6NL.jpg  NC5_NL.jpg  NC4_NL.jpg

Een schat aan informatie

Het is de bedoeling van deze Nationale Mededelingen een grondig onderzoek te doen naar de manier waarop de Partijen het Verdrag toepassen en na te gaan welke vooruitgang zij daarbij boeken. Het gaat om volgende informatie:

 • de landgebonden omstandigheden die van invloed zijn op de uitstoot van broeikasgassen,
 • de gegevens afkomstig van de uitstootinventarissen van broeikasgassen,
 • de beleidslijnen en maatregelen,
 • de prognoses over de uitstoot van broeikasgassen,
 • een inschatting van de kwetsbaarheid, van de gevolgen van klimaatveranderingen en aanpassingsmaatregelen,
 • de financiële bijstand en de overdacht van technologie,
 • onderzoek en systematische waarneming,
 • opvoeding, vorming en bewustmaking van het publiek.

Bovendien bepaalt het Protocol van Kyoto dat de Nationale Mededelingen ook "bijkomende informatie" moeten bevatten om te bewijzen dat de Partijen zich kwijten van hun verplichtingen opgelegd door het Protocol:

 • een beschrijving van het "nationaal inventarissysteem " (alle procedures die gebruikt worden om de kwaliteit van de inventarissen van de uitstoot van broeikasgassen te garanderen)
 • specifieke wetgevende bepalingen
 • informatie over het "nationaal register" (de "rekening" waarlangs alle transacties voor het uitwisselen van uitstootkredieten verlopen bij het gebruik van de "flexibiliteitsmechanismen ")

 • bijkomende informatie over beleid en maatregelen, meer bepaald over acties ter beperking van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door het lucht- en scheepvaartverkeer, alsook over de complementariteit van interne maatregelen en het verwerven van emissierechten
 • de financiële middelen, de overdracht van technologie, de samenwerking, de inspanningen om het aanpassingsvermogen van ontwikkelingslanden te vergroten

De uiterste datum voor het indienen van de Nationale Mededelingen wordt vastgesteld via een beslissing van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag.

 

Bestellen

Een papieren versie kan (gratis) besteld worden :

 • per post : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - DG Leefmilieu - Dienst Klimaatverandering, Victor Hortaplein 40 (bus 10), B-1060 Brussel
 • via e-mail : climate@health.fgov.be