Het Europees energie- en klimaatpakket 2013-2020

Op 17 december 2008 heeft het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid het Europese Klimaat/Energiepakket (2013-2020) goedgekeurd. Met dit pakket schuift de Europese Unie voor de EU-27 de volgende ambitieuze doelstellingen voor 2020 naar voor:

  • een vermindering van het energiegebruik met 20% ten opzichte van het verwachte niveau in 2020 bij ongewijzigd beleid.
  • het optrekken tot 20% van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het bruto eindgebruik van energie. In de transportsector is er ook een specifieke doelstelling van minstens 10% hernieuwbare energie op het totale energiegebruik door het vervoer.   
  • een vermindering met 20% van de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990, met de verbintenis deze doelstelling op te trekken tot 30% indien andere belangrijke economieën in de ontwikkelde en ontwikkelende wereld zich engageren om een billijk deel van de wereldwijde emissiereductie-inspanning voor hun rekening te nemen.

In het kielzog van deze doelstellingen waren er 5 wettelijke initiatieven:

Daarnaast werden nog maatregelen genomen om de uitstoot van auto’s te verminderen. 

In 2013 startte ook de 2de verbintenisperiode van het protocol van Kyoto dankzij het Doha-amendement van december 2012. Het engagement van de Europese Unie om als groep tegen 2020 een emissiereductie te behalen van 20% ten opzichte van 1990 werd hiermee ook bij de Verenigde Naties verankerd.