Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie is de meest kosteneffectieve en snelste manier om de zekerheid op het vlak van de energievoorziening te verhogen en de uitstoot van broeikasgassen (die verantwoordelijk is voor klimaatverandering) terug te dringen.

De EU heeft zich tot doel gesteld in 2020 een besparing op het primaire energiegebruik van 20 % te verwezenlijken. Deze doelstelling is een van de 5 centrale streefcijfers van de ‘Europa 2020’-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. De in 2007 uitgevoerde projecties toonden een primaire energieproductie aan van 1842 Mtep (miljoen ton petroleumequivalenten) in 2020. Een vermindering met 20% leidde tot 1474 Mtep in 2020, wat een vermindering is met 368 Mtep ten opzichte van de projecties.

De meest recente ramingen van de Commissie, die rekening houden met de nationale energie-efficiëntiestreefcijfers voor 2020 die de lidstaten vastgelegd hebben in het kader van de ‘Europa 2020’-strategie, geven aan dat de EU in 2020 slechts de helft van de beoogde 20 % zal bereiken. De Europese Raad en het Europees Parlement hebben er bij de Commissie op aangedrongen een nieuwe ambitieuze strategie voor energie-efficiëntie vast te stellen met krachtige maatregelen om het aanzienlijke potentieel aan te boren.

Om een nieuwe dynamiek op het vlak van de energie-efficiëntie te creëren, presenteerde De Europese Commissie:

 

1/ een nieuw energie-efficiëntieplan (EEP)

Dit plan, gepubliceerd op 8 maart 2011, bevestigt dat de Unie niet op koers ligt om haar energie-efficiëntiestreefcijfer te verwezenlijken. Om dit te verhelpen bevat dit plan een reeks energie-efficiëntiebeleidslijnen en -maatregelen die betrekking hebben op de volledige energieketen, inclusief :

  • de opwekking, het transport en de distributie van energie
  • de belangrijke rol die de overheidssector speelt in energie-efficiëntie
  • de gebouwen en toestellen
  • de industrie
  • de noodzaak om de eindgebruikers in staat te stellen hun energieverbruik te beheren.

 

Parallel hiermee kwam energie-efficiëntie in de vervoersector aan bod in het Witboek Transport, vastgesteld op 28 maart 2011.

 

2/ Een voorstel voor een richtlijn betreffende energie-efficiëntie 

Dit voorstel - gepubliceerd op 22 juni 2011 - zet bepaalde aspecten van het Energie Efficiëntie Plan om in bindende maatregelen en is er vooral op gericht een significante bijdrage te leveren aan het realiseren van het energie-efficiëntiestreefcijfer van de EU voor 2020. Het kijkt ook verder dan het streefcijfer van 20 % en streeft ernaar een gemeenschappelijk kader uit te werken om de energie-efficiëntie in de Unie na 2020 te bevorderen.

Bij het verschijnen van dit voorstel wees de EU-commissaris voor klimaatactie op het belang van de richtlijn voor het Europees klimaatbeleid. De Commissie berekende dat indien lidstaten hun energie-efficiëntie engagementen nakomen, de broeikasgasemissies in 2020 25% onder het niveau van 1990 dalen, of 5% onder de initiële doelstelling van 20%.

De Richtlijn 2012/27/EU werd uiteindelijk goedgekeurd op 25 oktober 2012. Deze  legt regels vast om de obstakels op de energiemarkt te elimineren en om de tekortkomingen van de markt weg te werken die schade toebrengen aan de efficiëntie bij de levering en het gebruik van energie. Ook voorziet die Richtlijn de vastlegging van nationale indicatieve energie-efficiëntiestreefcijfers voor 2020. Op 13 mei 2013 werd de Richtlijn omwille van de toetreding van Kroatië tot de Unie aangevuld met Richtlijn 2013/12/EU om rekening te kunnen houden met het energieverbruik van deze nieuwe lidstaat.

Meer details vindt u op http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm (in het Engels).

De gebouwensector wordt in de energiewetgeving op een specifieke manier behandeld via Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen.

De energie-efficiëntie geldt ook voor producten. Het betreft hier:

  • de etikettering (Richtlijn 2010/30/EU) die de consument helpt bij de keuze van de minst energieverslindende producten.
  • het ecologische ontwerp (Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG) dat het energieverbruik beperkt gedurende de volledige levenscyclus.
  • banden: een specifieke etikettering verschaft de gebruikers duidelijke en relevante informatie over de bandenkwaliteit en leidt hen naar een product dat minder brandstof verbruikt, minder luidruchtig is en een kortere remafstand op een nat wegdek verzekert (Verordeningen (EG) nr. 1222/2009; (EU) nr. 228/2011 en (EU) nr. 1235/2011).