HET “Monitoring Mechanism”

Het gaat hier om het instrument dat de officiële rapporteringen van de lidstaten op het vlak van klimaatverandering omkadert. Dit werd lange tijd geregeld door Beschikking 280/2004/EG.

Een herziening van deze beschikking die de rapporteringsverplichtingen over de gerealiseerde vooruitgang (inventarissen) en de beoogde (projecties) vooruitgang op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen zou omkaderen, was noodzakelijk om ze coherent te maken met de bepalingen van het energie-klimaatpakket op het vlak van rapportering en met de verwachte beslissingen inzake het Meten, Rapporteren en Verifiëren (MRV) die momenteel worden besproken binnen het UNFCCC.

De beschikking is dus vervangen door Verordening (EU) nr 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een mechanisme voor het toezicht op en de aangifte van de broeikasgasemissies en voor de aangifte, op nationaal vlak en op het niveau van de Unie, van andere informatie die betrekking heeft op de klimaatverandering en die Beschikking nr. 280/2004/EG herroept.

De verordening wordt aangevuld door de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 666/2014[1] en de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 749/2014[2]. Ze werd ook geamendeerd door Verordening (EU) nr. 662/2014[3] opdat rekening zou worden gehouden met de modaliteiten betreffende de tweede verbintenisperiode in het kader van het Protocol van Kyoto.

De vernieuwingen hebben meer bepaald betrekking op de volgende elementen:

  • de uitbreiding tot nieuwe broeikasgassen (NF3)
  • het onderscheid tussen ETS-sectoren en niet-ETS-sectoren
  • de opstelling van een strategie voor de ontwikkeling in de richting van een koolstofarme maatschappij
  • de opstelling van een vereenvoudigde voorlopige inventaris (proxy) één jaar vóór de definitieve inventaris
  • de “Effort sharing decision” en het gebruik van de opbrengst van de veilingen  van de CO2-emissierechten
  • de rapportering over de ondersteuning (financiering en technologietransfer), de mitigatie en de aanpassing


[1] Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 666/2014 van de Commissie van 12 maart 2014 tot vaststelling van de materiële voorschriften voor een inventarisatiesysteem van de Unie en teneinde rekening te houden met wijzigingen in de aardopwarmingsvermogens en internationaal overeengekomen richtsnoeren voor inventarisering overeenkomstig Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad 

[2] Uitvoeringsverordening (EU) nr. 749/2014 van de Commissie van 30 juni 2014 betreffende de structuur, de indeling, de indieningsprocedure en de beoordeling van de informatie die door de lidstaten is verstrekt op grond van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad 

[3] Verordening (EU) nr. 662/2014 van 15 mei 2014 gepubliceerd in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie van 27 juni 2014 (PB L 189 p. 155) – betreft de technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake de klimaatverandering