HET EUROPEES WITBOEK ’TRANSPORT’

Op 29 maart 2011 publiceerde de Europese Commissie het witboek ‘Roadmap to a single European Transport Area 2050 - White paper on competitive and sustainable transport’.

Met de publicatie van dit witboek nam de Europese Commissie een belangrijk initiatief dat moet leiden tot een duurzaam transport- en mobiliteitssysteem. Ze ontwikkelt daarin een langetermijnvisie – met 2050 als tijdshorizon – met het oog op een grondige hervorming van het huidige transport- en mobiliteitssysteem tot een duurzaam systeem dat voldoet aan de verwachtingen op maatschappelijk, economisch, sociaal, leefmilieu- en klimaatvlak.

De transportsector staat vandaag de dag voor belangrijke uitdagingen op het vlak van veiligheid, klimaat, milieu en budget. Het is immers een sector die:

  • als enige nog steeds een sterke stijging in zijn uitstoot van broeikasgassen vertoont. In 2012 bedroeg zijn aandeel in de totale broeikasgasuitstoot in de Europese Unie 24%.
  • als enige voor zijn energievoorziening nog steeds voor meer dan 90% afhankelijk is van fossiele brandstoffen.
  • inzake lokale luchtvervuiling een belangrijke bron van fijn stof en ozonprecursoren vertegenwoordigt.

De transportsector heeft dus een aanzienlijk potentieel – en een grote verantwoordelijkheid – om de uitstoot van broeikasgassen, de lokale luchtvervuiling en de energieafhankelijkheid van de EU te verminderen.

Met haar uitgebreide expertise op het klimaataspect levert de Dienst klimaatverandering een belangrijke bijdrage in het debat over deze visietekst en in de verdere uitwerking ervan.