Technologische ontwikkeling en overdracht

De realisatie van acties op het gebied van mitigatie en aanpassing steunt in hoge mate op de toegang tot een aantal innoverende en duurzame technologieën in zeer uiteenlopende sectoren. De ontwikkeling, verspreiding en overdracht van technologieën vormen dus een belangrijke stimulans voor de ondersteuning van die acties. Het VN-Klimaatverdrag (UNFCCC) bepaalt dat alle Partijen de ontwikkeling en overdracht van technologieën moeten aanmoedigen en ondersteunen, en identificeert de bevordering en financiering van technologieoverdracht een van de verbintenissen van de ontwikkelde landen.

Tijdens de Conferentie van Bali in 2007 werden de versterkte maatregelen op het gebied van de ontwikkeling en overdracht van technologieën omschreven als een van de “bouwstenen” van een samenwerking op lange termijn. Dat proces leidde tijdens de Conferentie van Cancún (2010) tot de oprichting van een “technologiemechanisme”, bestaande uit twee onderdelen: een “Technology Executive Committee” (TEC), dat de behoeften evalueert en aanbevelingen formuleert, en een “Climate Technology Centre and Network” (CTCN), belast met het verstrekken van adviezen en technische bijstand aan ontwikkelingslanden, om die landen te helpen hun technologische behoeften te bepalen en hun eigen aanpassings- of mitigatieprogramma’s op te zetten.

Met hun activiteiten dragen beide nieuwe organen van het VN-Klimaatverdrag (TEC en CTCN) bij tot de realisatie van de doelstellingen en verbintenissen op het vlak van de ontwikkeling en overdracht van technologieën. Hun activiteitenverslagen worden regelmatig bestudeerd door de Conferentie van de Partijen die aanbevelingen doet en begeleiding verstrekt met het oog op de voortzetting van hun werkzaamheden.

De ontwikkeling en overdracht van technologieën is ook een van de thema’s die behandeld worden in het kader van het onderhandelingsproces met het oog op een internationaal akkoord voor de periode na 2020 (Platform van Durban voor versterkte maatregelen).