De categorieën van Partijen

UNFCCCDe rechten en verplichtingen zijn niet voor alle Partijen gelijk. Het Verdrag verdeelt de Partijen daarvoor in twee categorieën:

  • De geïndustrialiseerde landen (opgenomen in Bijlage I):
    Dit zijn de landen die historisch gezien het meest hebben bijgedragen tot de klimaatverandering. De uitstoot per persoon is er hoger dan in de meeste ontwikkelingslanden. Deze industrielanden hebben bovendien een grotere financiële en institutionele capaciteit om de klimaatverandering en zijn oorzaken te bestrijden. Deze groep landen werd onderverdeeld in twee categorieën:
    • de landen die op het moment van de aanname van het Verdrag tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) behoorden en bijkomende financiële middelen ter beschikking moeten stellen van de ontwikkelingslanden (opgenomen in Bijlage 2).
    • de landen met een overgangseconomie
  • De ontwikkelingslanden (niet opgenomen in Bijlage I):
    Dit zijn de landen die ten tijde van het afsluiten van het verdrag economisch minder goed ontwikkeld waren en historisch gezien dus een veel kleinere verantwoordelijkheid hebben in het veroorzaken van de klimaatverandering. Zij beschikken vaak in mindere mate - of zelfs helemaal niet - over de financiële en institutionele capaciteit om de oorzaken aan te pakken of om zich te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 
Er zijn verschillen in de verplichtingen van deze categorieën Partijen.
 
Deze tweedeling weerspiegelt de huidige realiteit al lang niet meer. De afgelopen 2 decennia zijn er een aantal zogenaamde groeilanden opgestaan, die een enorme economische groei hebben gekend, met een evenredige stijging van hun broeikasgasemissies. Zonder significante inspanningen van deze landen wordt het een onmogelijke opgave om de klimaatverandering af te remmen en binnen de perken te houden.
 
Vandaar dat in 2011 beslist werd tot de oprichting van de ADP (Ad-hoc Working Group on the Durban Platform), die als doel heeft tegen 2015 een nieuw akkoord te onderhandelen dat vanaf 2020 in werking zal treden en van toepassing zal zijn op alle landen.