Transport

Artikel 2.2 van het Protocol van Kyoto draagt de ‘Bijlage 1’-landen op om beperkingen of reducties van de uitstoot van broeikasgassen na te streven binnen de lucht- en scheepvaartsector door te werken via respectievelijk de International Civil Aviation Organisation (ICAO) en de International Maritime Organisation (IMO).

Doordat adequate actie achterwege bleef, is de uitstoot van beide sectoren sindsdien enkel gegroeid. De laatste jaren is er toch een bescheiden vooruitgang geboekt binnen beide organisaties: 

  • Binnen ICAO heeft men een globaal streefdoel (m.a.w. een niet bindende doelstelling) aangenomen om tegen 2020 ‘koolstofneutrale groei’ te bereiken. De onderhandelingen voor de ontwikkeling van een globaal marktgebaseerd mechanisme dat deze doelstelling moet operationaliseren, zouden in 2016 afgerond moeten worden zodat het systeem tegen 2020 geïmplementeerd kan worden.
  • In 2011 werden binnen IMO een ‘Energy Efficiency Design Index’ (EEDI) – waardoor bindende energie-efficiëntiestandaarden van kracht worden voor schepen gebouwd na 2013 – en een ‘Ship Energy Efficiency Management Plan’ (SEEEMP) aangenomen. Discussies over het opzetten van een uitstootmonitoringsysteem en een energie-efficiëntie-index voor bestaande schepen zijn lopende.

Hoewel er dus wat vooruitgang is geboekt, zijn er tot nu toe geen plannen om een wettelijk bindende limiet op de broeikasgasemissies te zetten van deze sectoren. Ook de pogingen om via de klimaatonderhandelingen onder het UNFCCC tot een akkoord te komen over een beperking van de uitstoot van deze sectoren, zijn niet succesvol gebleken.

Het gevolg is dat door het toenemende internationale vracht- en personentransport, en ondanks de geboekte efficiëntiewinsten, de uitstoot  van zowel de lucht- als de scheepvaartsector gestegen is en zal blijven stijgen. Indien deze tendens niet kan worden afgeremd of zelfs omgebogen, bestaat het risico dat de emissiereductie-inspanningen die elders ondernomen worden om de gemiddelde globale temperatuurstijging onder de 2°C te houden, teniet worden gedaan.

Het is deze observatie die de EU ertoe heeft aangezet actie te ondernemen voor zowel de Europese luchtvaart als de Europese scheepvaart[link naar Europees klimaatbeleid – maritiem transport].