De uitstoot van broeikasgassen in België

Op 15 april 2019 heeft België aan het UNFCCC-secretariaat zijn "Nationale inventaris voor broeikasgasemissies» (Inventaris 2019, betrekking hebbend op de periode 1990-2017) bezorgd.

Deze inventaris vertegenwoordigt het definitief jaarlijks rapport over de Belgische uitstoot van broeikasgassen. Het schetst de evolutie van deze uitstoot in België voor de periode 1990-2017:

Het rapport zelf, maar ook alle bijhorende tabellen zijn beschikbaar van op de pagina Meer informatie.

De gegevens van de inventaris laten ook toe de uitstoot in de non-ETS-sector beter te volgen.

De nationale inventaris werd samengesteld op basis van de 3 gewestelijke emissie-inventarissen, voorbereid in de Werkgroep Emissies van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid. De federale administratie draagt er ook aan bij en levert met name de nationale statistieken op energievlak.

De gewestelijke instanties verantwoordelijk voor de inventarissen zijn :

De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) is verantwoordelijk voor de compilatie van de nationale inventaris van broeikasgassen op basis van de inventarissen van de gewesten. De jaarlijkse inventaris van de broeikasgasemissies wordt goedgekeurd door de Nationale Klimaatcommissie, die de politieke verantwoordelijken van het federals Staat en van de Gewesten bij elkaar brengt.

De totale uitstoot van broeikasgassen is zowel uitgedrukt in absolute waarden (kiloton CO2) als in CO2-equivalenten (kiloton CO2-equivalenten), waarbij gebruik werd gemaakt van de waarden van het potentieel opwarmingseffect (Global Warming Potential) van de verschillende gassen. Deze zijn gebaseerd op de effecten van de broeikasgassen op 100 jaar, in vergelijking met het effect van een gelijkaardige hoeveelheid CO2. Dit laat toe de uitstoot van de verschillende broeikasgassen uit te drukken in dezelfde eenheden, en dus rekening te houden met hun relatieve bijdrage tot de totale uitstoot.

De inventaris is gebaseerd op een landgebonden benadering van de productie en niet van de consumptie. Om de Belgische uitstoot afkomstig van de consumptie te visualiseren, is de onderstaande grafiek heel geschikt, die wel alleen maar de CO2-uitstoot voorstelt en niet de uitstoot van andere broeikasgassen. Het is echter mogelijk dat deze grafiek niet werkt met Internet Explorer : dan worden de cijfers voor de Verenigde Staten getoond in plaats van die die voor België en verschijnen niet de selectietoetsen waarmee de landen gekozen kunnen worden.