De evolutie van de uitstoot van broeikasgassen

In 2017 bedroeg de totale uitstoot van broeikasgassen (zonder LULUCF [0]) in België 114,5 Mt CO2-equivalenten [1], dat is een daling van 21,9% ten opzichte van 1990 en van 22,5% vergeleken met de uitstoot van broeikasgassen in het referentiejaar [2]. Tussen 2016 en 2017 stellen we een daling van 1,07 % vast.

trends2019-01_NL.jpg
De uitstoot van koolstofdioxide (CO2), nauw verbonden aan het energieverbruik dat sterk beïnvloed wordt door de weersomstandigheden, is :

  • afgenomen met 0,87 % in vergelijking met 2016
  • afgenomen met 19,0 % in vergelijking met 1990

 

Nota's:

[0] LULUCF-sector: uitstoot en absorpties verbonden aan het landgebruik, aan wijzigingen in het landgebruik (bv. weilanden die akkers worden) en aan de bosbouw.

[1] De totale uitstoot bedraagt 114,3 Mt CO2-equivalenten met inbegrip van de uitstoot van de LULUCF-sector, en 115,2 Mt CO2-equivalenten met inbegrip van de uitstoot verbonden aan het verschil tussen bebossing/herbebossing en ontbossing (artikel 3.3 onder het Kyoto Protocol). België heeft ervoor gekozen om de uitstoot in verband met het beheer van graslanden en bebouwbare gronden (artikel 3.4 van het Kyoto Protocol) niet in zijn boekhouding op te nemen.

[2] Het referentieniveau (100) refereert naar het uitstootniveau van broeikasgassen berekend voor het ’referentiejaar’ voor het Protokol van Kyoto, met name 1990 voor het uitstootniveau van CO2, CH4 en N2O, en het jaar 2005 voor het uitstootniveau van gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s, PFK’s en SF6). Het referentieniveau bedraagt 147,81109 Mt CO2-equivalenten voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto.