De evolutie van de uitstoot van broeikasgassen

In 2018 bedroeg de totale uitstoot van broeikasgassen (zonder LULUCF¹) in België 118,5 Mt CO2-equivalenten², dat is een daling van 19,1% ten opzichte van 1990 en van 20,2% vergeleken met de uitstoot van broeikasgassen in het referentiejaar³. Maar voor het vierde jaar op rij stellen we een stabilisatie van de nationale uitstoot vast, na een bijna ononderbroken daling tussen 2004 en 2014. Tussen 2017 en 2018 stellen we een lichte toename vast (0,38%).

Bij de voorbereiding van de jaarlijkse inventaris (verklaring 2020) werden methodologiosche aanpassingen doorgevoerd, vooral voor de industriële uitstoot van gefluoreerde gassen, wat geleid heeft tot een nieuwe raming van de nationale uitstoot van broeikasgassen voor de jaren 2005 tot 2017. Hierdoor verhogen de ramingen voor de ganse periode (voor het jaar 2017 leidt dit tot een verhoging met 3% ten opzichte van de raming uit de vorige inventaris).

trends2020-03_NL.png
In 2018 is de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), nauw verbonden aan het energieverbruik dat sterk beïnvloed wordt door de weersomstandigheden :

  • gestegen met 0,76% in vergelijking met 2017
  • afgenomen met 16,7% in vergelijking met 1990

 

Nota's:

¹LULUCF-sector: uitstoot en absorpties verbonden aan het landgebruik, aan wijzigingen in het landgebruik (bv. weilanden die akkers worden) en aan de bosbouw.

²De totale uitstoot bedraagt 117,4 Mt CO2-equivalenten met inbegrip van de uitstoot van de LULUCF-sector, en 118,8 Mt CO2-equivalenten met inbegrip van de uitstoot verbonden aan het verschil tussen bebossing/herbebossing en ontbossing (artikel 3.3 onder het Kyoto Protocol). België heeft ervoor gekozen om de uitstoot in verband met het beheer van graslanden en bebouwbare gronden (artikel 3.4 van het Kyoto Protocol) niet in zijn boekhouding op te nemen.

³Het referentieniveau (100) refereert naar het uitstootniveau van broeikasgassen berekend voor het ’referentiejaar’ voor het Protokol van Kyoto, met name 1990 voor het uitstootniveau van CO2, CH4 en N2O, en het jaar 2005 voor het uitstootniveau van gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s, PFK’s en SF6). Het referentieniveau bedraagt 147,81109 Mt CO2-equivalenten voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto.