Meer informatie ?

De "Belgische inventaris van broeikasgasemissies" bestaat uit twee delen :

 1. Het nationale inventarisrapport (uitsluitend in het Engels beschikbaar : "Belgium’s Greenhouse Gas Inventory 1990-2017­" - pdf, 6,5 Mb) beschrijft de procedures en de methodologieën voor het verzamelen van de gegevens en de berekening van de emissies, en maakt een analyse van de tendensen van de belangrijkste bronnen van emissies in België.
 2. De "CRF"-tabellen (volgens het "common reporting format" - zip, 18 Mb) bevatten al het gedetailleerde cijfermateriaal voor alle sectoriële en niet sectoriële bronnen van emissies, en voor elk jaar van 1990 tot 2017.

De inventaris dekt de uitstoot (en absorptie) van de volgende broeikasgassen:

 • koolstofdioxide (CO2)
 • methaan (CH4) distikstofoxide of lachgas (N2O) 
 • volledig gefluoreerde koolwaterstoffen (PFK) 
 • onvolledig gefluoreerde koolwaterstofverbindingen (HFK)
 • zwavelhexafluoride (SF6)
 • stikstoftrifluoride (NF3)

Informatie wordt ook verstrekt over de volgende indirecte broeikasgassen en over SOx, die niet onder het Kyoto-protocol vallen maar waarvan de emissies wel moeten worden gerapporteerd:

 • koolstofmonoxide (CO)
 • stikstofoxide (NOx
 • vluchtige organische verbindingen (andere dan methaan)
 • zwaveloxiden (SOx).

Interessante links: