Het broeikaseffect… een natuurlijk verschijnsel

Het klimaat dat wij op onze planeet kennen, is het resultaat van een natuurlijk evenwicht tussen “invallende” en “uitgaande” energie.

De motor van dit ganse systeem is de zon. Die straalt ons haar energie door onder de vorm van licht. Wanneer dit zonlicht de aarde bereikt, wordt een gedeelte (iets minder dan een derde) onmiddellijk weerkaatst door de dampkring (de atmosfeer) en het aardoppervlak.

Het overige deel wordt echter door de aarde opgeslorpt en zal deze opwarmen. De aarde zal deze energie opnieuw uitstralen onder de vorm van infraroodstraling (warmte).

Een deel van deze uitgezonden straling verlaat onze dampkring ook effectief. Maar bepaalde gassen die van nature in de atmosfeer aanwezig zijn - de zogenaamde broeikasgassen - zullen deze infraroodstraling ook gedeeltelijk opslorpen. Hierdoor warmt de atmosfeer op. 

Greenhouse effect

Deze broeikasgassen (voornamelijk waterdamp) werken dus min of meer zoals de ruiten van een serre, die wel het zonlicht doorlaten maar de warmte grotendeels binnenhouden. Een verschijnsel dat we ook ’s nachts kunnen waarnemen: met een wolkendek (waterdamp) koelt de aarde immers veel minder af dan met heldere hemel.

Dit proces van warmteabsorptie wordt gewoonlijk het “broeikaseffect” genoemd. Een natuurlijk en erg welkom verschijnsel, want anders zou de temperatuur op het aardoppervlak ongeveer 30°C lager liggen dan nu het geval is (+15°C in plaats van -18°C)!


De negatieve gevolgen ontstaan pas als de mens door zijn ongebreidelde honger naar energie enorme hoeveelheden broeikasgassen gaat uitstoten, die dit natuurlijk broeikaseffect zodanig gaan versterken dat zelfs het klimaat op aarde erdoor gaat wijzigen...