De IPCC-rapporten van 2007 nemen alle twijfel weg

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC, het panel van meer dan 2000 klimaatexperten dat de Verenigde Naties op dit vlak bijstaat) heeft op 2 februari 2007 zijn "vierde evaluatierapport" uitgebracht, waarnaar reeds lang werd uitgekeken.

Doordat zoveel gerenommeerde klimaatexperten uit de ganse wereld aan dit rapport hebben meegewerkt, en de bevindingen en prognoses bovendien door de vele Partijen van het Klimaatverdrag (landen die het verdrag ondertekend hebben) - op politiek vlak dus - zijn goedgekeurd, worden de resultaten door de internationale gemeenschap als onweerlegbaar beschouwd.

Het evaluatierapport bestaat uit verschillende delen, die door verschillende werkgroepen zijn voorbereid. Vooral het wetenschappelijk deel is erg belangrijk voor het internationaal klimaatbeleid omdat het alle onzekerheden over de oorzaken van klimaatverandering - en dus ook de uitlatingen van klimaatcritici - onder tafel veegt.

Het rapport verklaart immers dat “met een zeer grote waarschijnlijkheid” kan worden gesteld dat de huidige opwarming toe te schrijven is aan de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten. En dat de geobserveerde opwarming buitengewoon is, zowel qua omvang als qua snelheid waarmee ze plaatsvindt… 

Bijdragen van de werkgroepen van het IPCC voor het 4de Evaluatierapport “Klimaatverandering in 2007”

De rapporten van het IPCC waren gebaseerd op wetenschappelijk cijfermateriaal uit 2005. Recentere rapporten, gebaseerd op jonger cijfermateriaal, geven echter aan dat de bevindingen en voorspellingen van het IPCC van begin 2007 nog eerder voorzichtig waren, en dat de klimaatverandering zich sneller doorzet dan verwacht. De boodschap van de wetenschappers wordt dus steeds urgenter…