NIEUW IPCC-RAPPORT over het afremmen van de klimaatverandering : Oproep tot snelle actie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen !

WGIII_AR5_Cover_web.jpg

Het IPCC, het VN-Klimaatpanel, publiceerde op 12 april 2014 het derde en laatste deel van zijn 5de evaluatierapport: « Klimaatveranderingen 2014: Beperking van de klimaatverandering ».

Dit laatste deel benadrukt de recente versnelling van de toename van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, die verband houdt met de veranderende wereldeconomie, en geeft aan welke technologische opties en emissietrajecten compatibel zijn met de verschillende stabilisatieniveaus van het klimaatsysteem. Het is nog niet te laat om de wereldwijde opwarming te beperken tot maximum 2° C, maar daarvoor moet er wereldwijd dringend en drastisch ingegrepen worden. Hoe langer daarmee gewacht wordt, hoe groter de bijkomende kosten en hoe kleiner de kansen om de doelstelling van 2° C te verwezenlijken.

De voornaamste boodschappen zijn opgenomen in een « Samenvatting voor beleidsmakers ». 

Ziehier de voornaamste bevindingen:

  • de toename van de uitstoot van BKG is het laatste decennium versneld, en dat ondanks de economische crisis
  • CO2 afkomstig van energieverbruik is veruit de grootste factor in de wereldwijde uitstoot
  • de beperking van de opwarming tot maximum 2°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk blijft mogelijk maar vereist een sterke en snelle daling van de wereldwijde uitstoot, vooral door de omvorming op grote schaal van de energiesystemen
  • de technologische opties voor een dergelijke overgang zijn aanwezig
  • de huidige reductieverbintenissen van de verschillende landen liggen ruimschoots onder de niveaus die vereist zijn om de opwarming te beperken tot maximum 2°C;
  • elke vertraging bemoeilijkt de transitie naar lage uitstoot en beperkt het aantal mitigatie-opties
  • de mitigatiescenario’s die compatibel zijn met de 2°C-doelstelling brengen een reeks belangrijke aanvullende voordelen met zich mee (energiezekerheid, minder luchtvervuiling, behoud van de ecosystemen, welzijn,…) 
  • het gedrag en de levenswijze van de mens bieden ook een aanzienlijk mitigatiepotentieel

Die conclusies zijn belangrijke gespreksstof voor de aan de gang zijnde internationale klimaatbesprekingen, die zouden moeten leiden tot een mondiaal klimaatakkoord tijdens de Top van Parijs in december 2015, en voor de besprekingen op Europees niveau over een nieuw ‘klimaat/energie’-kader voor de periode 2020-2030.

Op Belgisch niveau zou dit rapport een nieuwe impuls zou kunnen geven aan de interne onderhandelingen, die momenteel nog steeds in een impasse zitten, over de verdeling van de inspanningen tussen de verschillende overheden (gewesten en federale overheid) tegen 2020.

Een algemene synthese van de drie delen van dit vijfde evaluatierapport is voorzien voor oktober 2014.

 

Ontdek de belangrijkste elementen van het rapport in beeld (video gemaakt door IPCC, in het Engels)

 

meer informatie: