/ News / /

De resultaten van een nieuwe ’Eurobarometer’-enquête

Een nieuwe Eurobarometerenquête geeft aan dat meer dan 2/3 van de Europeanen de klimaatverandering als een ernstig probleem beschouwen. Bijna 80% is van oordeel dat maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan gunstig zijn voor de economie en de werkgelegenheid.

Uit de enquête, die in juni 2011 is afgenomen, blijkt dat de bezorgdheid van de Europeanen over de klimaatverandering is toegenomen ten opzichte van 2009 en dat de klimaatverandering als een groter probleem wordt beschouwd dan de economische crisis.

Het onderzoek toont tevens aan dat de inwoners van de 27 lidstaten in het algemeen verwachten dat de Europese Unie tegen 2050 een klimaatvriendelijke koolstofarme samenleving zal worden.

De belangrijkste resultaten van de enquête zijn:

  • 68% van de ondervraagden vindt de klimaatverandering een zeer groot probleem (tegenover 64% in 2009). In totaal vindt 89% de klimaatverandering een groot probleem ("zeer groot" of "groot"). Op een schaal van 1 (minimum) tot 10 (maximum) scoort de ernst van de klimaatverandering 7,4 (tegenover 7,1 in 2009);
  • In het algemeen wordt de klimaatverandering aangewezen als tweede belangrijkste wereldprobleem, na “armoede, honger en een tekort aan drinkwater”. Eén op vijf respondenten (24% in België) vindt de klimaatverandering het belangrijkste probleem. 51% (tegenover 47% in 2009) beschouwt de klimaatverandering als het belangrijkste of één van de belangrijkste problemen; voor de economische crisis is dat 45%;
  • 78% (tegenover 63% in 2009) is het ermee eens dat de strijd tegen de klimaatverandering en een betere energie-efficiëntie de economie en de werkgelegenheid kunnen bevorderen. In alle lidstaten is minstens 2/3 het eens met deze stelling;
  • 68% (met een meerderheid in alle lidstaten) is het ermee eens dat de belasting meer op het energiegebruik moet worden gebaseerd;
  • De Europeanen verwachten dat Europa tegen 2050 een klimaatvriendelijke samenleving wordt. 88% van de ondervraagden verwachten dat Europa in 2050 meer hernieuwbare energie zal gebruiken, 87% dat Europa energie-efficiënter zal zijn en 73% dat auto’s milieuvriendelijker zullen worden aangedreven;
  • De strijd tegen de klimaatverandering vindt men in de eerste plaats een taak van de nationale regeringen, de EU en het bedrijfsleven. Slechts 21% voelt zich ook persoonlijk verantwoordelijk, maar 23% anderen melden spontaan dat alle betrokkenen, waaronder zijzelf, een collectieve verantwoordelijkheid dragen;
  • 53% verklaart dat ze de jongste zes maanden maatregelen hebben genomen om de klimaatverandering tegen te gaan. Dat aandeel stijgt nog wanneer gevraagd wordt welke concrete maatregelen ze hebben genomen: de meest genoemde maatregel (bij 66% van de ondervraagden) is recycling of minder huishoudelijk afval produceren.

Meer info: het volledig (Engelstalig) rapport van de enquête