/ Persbericht / /

Het internationale panel van klimaatexperten IPCC heeft zijn prognoses voor 2050 voorgesteld. Zo goed als de ganse wereldwijde energiebevoorrading zou van hernieuwbare energiebronnen kunnen afhangen.

De wetenschappers vannuit de hele wereld hebben de hernieuwbare energiebronnen een cruciale plaats gegeven in de strijd tegen de klimaatverandering. De klimaatexperten, allen lid van het Interngovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hebben op hun laatste plenaire zitting (5-8 mei 2011 in Abu-Dhabi) hun ’Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation’ voorgesteld.

De bevindingen van deze 120 wetenschappers, gemandateerd door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, geven het belang aan van de hernieuwbare energiebronnen voor het stoppen van de planetaire opwarming tegen 2050.

In het rapport hebben ze nauwgezet het potentieel geëvalueerd van de 6 voornaamste hernieuwbare energietechnologieën (bio-energie, rechtstreekse zonne-energie, geothermische energie, waterkracht, zee- en windenergie), hun integratie in de energievoorzieningsystemen, de socio-economische en milieuimpact van deze integratie, de kostenevolutie, de strategieën om het hoofd te bieden aan technische belemmeringen voor hun toepassing en verspreiding op grote schaal, hun belang voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en hun bijdrage aan een meer duurzame ontwikkeling.

Volgens hun schattingen zouden de hernieuwbare energiebronnen in 2050 zo’n 80% van het energieverbruik voor hun rekening kunnen nemen, op voorwaarde dat de Staten zich blijven engageren zoals ze momenteel reeds doen.

De belangrijkste bevindingen van het rapport :

Het technisch potentieel voor hernieuwbare energietechnologieën is aanzienlijk hoger dan de energievraag.
Meer dan de helft van de 160 geëvalueerde scenario’s tonen een bijdrage van hernieuwbare energie aan de wereldwijde energiebehoefte van meer dan 27% in 2050. Het meest ambitieuze scenario bereikt 77% in 2050.
Het is mogelijk om de bijdrage van hernieuwbare energie in de energievoorziening en in de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verhogen. Dit vergt een aanpassing van de bestaande energiesystemen en een beleid gericht op het wegwerken van de obstakels voor hernieuwbare energie, waarbij wordt gestreefd om de nadelen te beperken en de voordelen ervan te maximaliseren.
Meer info?

Op de website (in het Engels)
downloaden van het rapport : Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation