/ News / /

300 Belgische jongeren sturen de klimaatonderhandelingen

Le 3 mai 2013, 300 jeunes élèves âgés de 16 à 18 ans se sont retrouvés au Parlement européen pour vivre une expérience inédite.

Op 3 mei 2013 zijn een 300-tal jongeren van 16 tot 18 jaar naar het Europees Parlement afgezakt om er een unieke ervaring op te doen: ze simuleerden er de internationale klimaatonderhandelingen. Deze boeiende oefening is een gezamenlijk initatief van WWF, de VUB, de Erasmushogeschool Brussel en Studio Globo en heeft tot doel jongeren te doen nadenken over de klimaatproblematiek door ze onder te dompelen in een realistische situatie van onderhandelingen.

Vooraf kregen de leerlingen een land toegewezen dat ze tijdens de bijeenkomst in het parlement dienden te vertegenwoordigen. Het voorbereidend werk in klasverband liet hen toe de situatie van ‘hun’ land op economisch, ecologisch en geografisch vlak te ontdekken om een goed inzicht te verwerven in de uitdagingen voor de onderhandelingen die ze gingen voeren. Een twintigtal landen, waaronder Duitsland, Qatar, Ijsland of de Verenigde Staten bevonden zich zo rond de tafel om een akkoord te bereiken over 3 concrete resoluties op het vlak van het luchtverkeer, de voeding en een algemeen klimaatakkoord. In de loop van de discussies werden standpunten verwoord, amendementen uitgeschreven en allianties tussen landen gevormd. De debatten waren geanimeerd en sommige parlementariërs in spe gaven blijk van een echt redenaarstalent.

picture_1_petite.jpg

Deze conferentie werd reeds in 2012 een eerste keer georganiseerd in het kader van het educatief project ‘Climate Challenge’. WWF, Studio Globo, de Erasmushogeschool Brussel en de VUB hebben hiervoor in 2012 een tweetalige website (www.climatechallenge.be) voor het secundair onderwijs ontwikkeld, gewijd aan het thema van de klimaatverandering. Deze educatieve website bevat lesmateriaal voor de leerkracht en de leerling, interviews en animaties. Dit project werd gefinancierd door de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Zie hier alle foto’s van die dag.

Climate Challenge