/ Persbericht / /

België veilt 26 miljoen emissierechten in 2013

Met de nieuwe periode wijzigt ook de gratis toekenning van de emissierechten aan de bedrijven. Installaties die nog gratis rechten krijgen, krijgen deze vanaf dan in functie van hun kwetsbaarheid voor internationale concurrentie en/of in functie van hun efficiëntie t.o.v. de best presterende bedrijven. Elektriciteitsproducenten krijgen in de regel geen gratis rechten meer (de tijdelijke regeling voor Oost-Europese elektriciteitsinstallaties die moeten moderniseren niet te na gesproken). Verwacht wordt dan ook dat vooral de elektriciteitsbedrijven gebruik zullen maken van het veilingmechanisme.

De eerste Belgische emissierechten zijn vandaag (7 januari) geveild. Vervolgens zal er in de regel, samen met de overige 29 deelnemende landen, 3 keer per week geveild worden op het beursplatform European Energy Exchange (EEX).

In België duidde de Nationale Klimaatcommissie de registeradministrateur van het ‘Nationaal register voor broeikasgassen’ bij de Dienst Klimaatverandering van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid aan als veiler.

De Europese Richtlijn Emissiehandel legt de lidstaten op om de inkomsten van deze veilingen voor minstens 50% te gebruiken voor klimaatmaatregelen, met inbegrip van internationale klimaatsteun.

De veilinginkomsten zijn sterk afhankelijk van de koolstofprijs en van het welslagen van het “backloading”-voorstel van de Europese Commissie om de koolstofprijs te ondersteunen. Met dit voorstel wil de Commissie in afwachting van meer structurele maatregelen tijdelijk - aan het begin van de 3de handelsperiode - een deel van de te veilen emissierechten van de markt houden.

De Belgische inkomsten zullen geblokkeerd blijven tot er een akkoord is over de verdeling ervan tussen de drie gewesten en de federale overheid, in het kader van de onderhandelingen over een breder samenwerkingsakkoord over de verdeling van de lasten en baten van het Europese Energie- en Klimaatpakket.


Meer info

- Mark Looman, Nationaal register voor broeikasgassen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, 0473 33 39 68

- Europese Commissie: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/index_en.htm

- veilingkalender : www.eex.com > Downloads > Documentation > EUA Primary Auction Calendar (http://cdn.eex.com/document/120351/2013_Primary_Auction_Calendar.pdf)