/ Pro News / /

Workshop over de financiering van het klimaatbeleid na 2012

Banner

In 2009 verbond België zich er toe om, samen met de andere ontwikkelde landen, de inspanning te leveren financieel bij te dragen aan de adaptatie- en mitigatiemaatregelen van de ontwikkelingslanden. Deze verbintenis houdt in dat er tegen 2020 100 miljard dollar per jaar moet gemobiliseerd worden. Er bestaat echter nog steeds veel onduidelijkheid omtrent klimaatfinanciering, zowel wat betreft de bronnen die aangewend zullen worden om de beloofde doelstelling te bereiken, als wat betreft de verdeling van de inspanning tussen de ontwikkelde landen.

Het is in deze context dat de federale Dienst Klimaatverandering – op initiatief van Staatssecretaris Melchior Wathelet – op 15 mei 2013 een workshop organiseerde over de internationale klimaatfinanciering na 2012.

Deze workshop had tot doel de politieke actoren en de nationale stakeholders te informeren aangaande de verschillende aspecten van de Belgische bijdrage aan de klimaatfinanciering en nieuwe ideeën naar voor te laten brengen.

 

Workshop climate

De voormiddag was opgebouwd uit een aantal presentaties die de huidige stand van zaken inzake klimaatfinanciering op internationaal, Europees en nationaal niveau toelichten. Ook de conclusies van de recente studie "Exploring Belgium’s Contribution to International Climate Finance after 2012" werden er voorgesteld. De workshop bood tevens de mogelijkheid om de standpunten van de verschillende nationale stakeholders te vernemen, die uitgenodigd werden deel te nemen aan een debat.

Agenda en presentaties :

Verslag van de workshop :