/ News / /

Hommage aan Marc Pallemaerts

(go to english version below)

Marc PallemaertsOp vrijdag 2 mei 2014 is prof. dr. Marc Pallemaerts onverwachts overleden. Hij was 53 jaar jong.

Met het veel te vroege heengaan van Marc verliezen België en de wereld een briljant jurist, academicus, beleidsmaker en diplomaat in de strijd voor milieubescherming, duurzame ontwikkeling en democratie, waaraan Marc zijn hele loopbaan heeft gewijd.

Hij is zonder twijfel één van de drijvende krachten geweest achter het beleid inzake duurzame ontwikkeling en klimaatverandering van de laatste 20 jaar, binnen België en wereldwijd.   Zijn verdiensten en verwezenlijkingen zijn te talrijk om hier op te sommen.  De Dienst Klimaatverandering wil hem vooral eer betonen voor zijn niet aflatende inzet voor de ontwikkeling van het internationale, Europese en Belgische klimaatbeleid, maar Marc was ook een belangrijke actor op het gebied van gevaarlijke stoffen, openbaarheid van bestuur, toegang tot het recht en veel andere onderwerpen.

Marc zal ook gemist worden voor zijn passie en gedrevenheid en velen zullen zich hem herinneren als een te duchten onderhandelingspartner.  Hij handelde echter altijd in respect voor de ander en altijd op basis van gefundeerde en in zijn waarden en principes verankerde argumenten.

Maar hij zal anderzijds zeker ook worden herinnerd voor zijn bescheidenheid, zijn luisterbereidheid, zijn menselijkheid, zijn openhartigheid, zijn zin voor rechtvaardigheid en zijn fundamentele oprechtheid.

Hij was voor velen een inspiratiebron, een partner, een gids en een vriend.

Onze dank voor alles wat je hebt betekend Marc, je zal vreselijk worden gemist en we zullen je niet vergeten.

 

Loopbaan

Marc adviseerde vanaf 1992 achtereenvolgens de Vlaamse Minister van Leefmilieu, de Federale Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu en was van 1999 tot 2003 adjunct-kabinetschef van de Federale Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling.

Hij was van 1999 tot 2003 ook voorzitter van de Coördinatiewerkgroep Broeikaseffect van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid en Belgisch vertegenwoordiger in de Werkgroep Internationaal Klimaatbeleid van de Raad van Milieuministers van de EU. 

Aan het einde van die periode zorgde hij er ook mee voor dat de Nationale Klimaatcommissie, de federale Dienst Klimaatverandering en het federale Kyotofonds werden opgericht.

Eén van de meest markante feiten uit die tijd en waarvoor Marc door velen zal worden herinnerd is dat hij als hoofdonderhandelaar voor de Europese Unie tijdens het Belgische EU-Voorzitterschap in 2001 één van de architecten is geweest van de zgn. Marrakesh-Akkoorden, die ertoe hebben geleid dat het Protocol van Kyoto in werking is kunnen treden, in weerwil van de uitlating van voormalig VS-president George W. Bush dat ‘the Kyoto Protocol is fatally flawed’.

In 2005 werd hij lid van het Compliance Committee van het Kyotoprotocol, eerst als lid van de Facilitative Branch en vanaf 2011 als plaatsvervangend lid van de Enforcement Branch.

In 2011 werd hij door de Conferentie van de Partijen van het VN-Klimaatverdrag verkozen tot vice-voorzitter van de Ad Hoc Working Group on Long Term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA) en zorgde hij er zo mee voor dat de internationale klimaatonderhandelingen eind 2012 de volgende fase konden inslaan, naar het afsluiten van een nieuw internationaal klimaatakkoord tegen 2015.

Maar ook op andere domeinen dan klimaatverandering heeft Marc meer dan het verschil gemaakt. 

Van 2003 tot 2005 was hij voorzitter van de Meeting of the Parties van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden.  

De Europese Commissie benoemde hem in 2007 tot Lid van de Beheerraad van het Europees Agentschap voor chemische stoffen  (ECHA) en sedert september 2013 was hij actief als plaatsvervangend/extra lid van de kamer van beroep  van dat agentschap.

In 2005 werd hij Senior Fellow en hoofd van het Environmental Governance Programme van het Institute for European Environmental  Policy, een onafhankelijke onderzoeksinstelling met vestigingen in Brussel en Londen, waar hij onderzoek verrichte rond talrijke uiteenlopende thema’s en veel publicaties op zijn naam heeft staan.

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties benoemde Marc in september 2012 tot Special Rapporteur over gevaarlijke stoffen en afvalstoffen.  Hij plande in die hoedanigheid een officieel bezoek aan België.  Hij was ook als stichtend lid en bestuurslid van het European Centre on Sustainable Policies for Human and Environmental Rights (Ecosphere) al sedert 2002 voorvechter van de bescherming van burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele basisrechten in de context van de milieubesluitvorming.

Marc was als jurist ook toonaangevend in de academische wereld.  Hij was als docent en onderzoeker  verbonden aan de Université Libre de Bruxelles (sedert 1995), aan de Universiteit van Amsterdam (van  2008 tot 2013) en aan de Vrije Universiteit Brussel (van 1994 tot 2004), zijn alma mater, waar hij internationaal en Europees milieurecht doceerde.  Hij is auteur van talrijke publicaties in zijn vakgebied, in nationale en internationale tijdschriften. 

Van 1997 tot 2003 was hij ook voorzitter van de Belgische Vereniging voor Milieurecht en sedert enkele jaren was hij ook lid van de adviesraad van het prestigieuze Franse Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (Iddri).

In 2013 kreeg hij de prestigieuze Elizabeth Haub-prijs voor milieurecht, uitgereikt door de Universiteit van Stockholm in recognition of his extensive and outstanding contributions to the development of environmental law and his successful efforts to combine theory and practice in pursuit of concrete results in multilateral negotiations”.  

 

 

Enkele reacties op het overlijden van Marc:

 « C’est le type le plus brillant que j’ai rencontré.  Pas le plus facile, mais brillant, humain, fragile. » 

 “Marc was not only a very good colleague in the negotiations, in particular in Connection with the Belgium-Swedish Close cooperation in the troika in 2001, but he was also one of the leading academics in his field.”

« Il était l’adversaire de la pensée unique et cherchait souvent la vision la plus complète possible de chaque problème. »

 “Marc was een baken en een inspiratie voor hoe de kleine Belgen grote dingen kunnen doen in de strijd voor een betere wereld.”

 “ UCOS verliest met hem een briljante oud-voorzitter en een verlichte geest.”

 “Ik denk dat zonder de inspiratie van Marc mijn klimaatwerk er anders zou uitgezien hebben! [...] Wat een man!”

“There are many lawyers and negotiators who will remember him fondly and continue to fight for the things he set in motion.”

“Een man uit 1 stuk.  Sterk en inspirerend door zijn kwaliteit en eenvoud. 

“The climate process will miss his brilliant thoughts and long-standing expertise.”

“Hij was voor mij een ongelofelijke inspiratie en een van de redenen dat ik mijn huidige carrière gekozen heb.”

“Marc was an inspiration and resource for our work on climate but also on Aarhus convention implementation.“

 “He's part of a generation that envisaged and implemented the 2nd wave of modern environmental policy, that of multilateral environmental agreements. 

« En 2001 nous aurions pu céder à la demande américaine et laisser tomber le protocole de Kyoto. C’est en grande partie grâce au travail acharné de Marc et de l’équipe de votre présidence de l’UE à l’époque que Bonn et Marrakech ont décidé autrement … sans ce socle et cette expérience la recherche d’un cadre multilatéral efficace de lutte contre le changement climatique aurait été encore plus difficile. »

“We should never forget his great contribution to the progress we made so far and we should continue to think and act in his spirit.”

“Marc was een kei in wat hij deed, en indien goed zijn in wat je doet een maatstaf zou zijn van geluk, dan had hij één van de gelukkigste mensen in ons vakgebied moeten zijn.”

« Humble, très ouvert, Marc Pallemaerts se montrait régulièrement disponible pour apporter ses lumières […]. Ceux qui l’ont connu retiennent de lui l’image d’un homme passionné et d’une grande gentillesse. » 

“I know what a great comrade we have lost with the passing away of Marc. Belgium and the world have really lost a brilliant policy maker, lawyer, academic and wonderfully great negotiator. His dedication, commitment and passion, we all will miss. I pray for the eternal peace of the departed soul of my longstanding friend who had always extended his two warm hands to embrace me showering all his unlimited love and affection.” 

« C'était un négociateur belge hors pair pour l'environnement, le climat et la démocratie. »

« Mais ce qui frappait le plus chez Marc, c’était sa profonde gentillesse. C’était un être généreux, humble, ouvert, rejetant les artifices de la hiérarchie. »

« La mort d'un scientifique est un retard pour l'humanité, celle d'un poète est une tragédie. Il était, comme tous ceux qui rêvent d'un monde meilleur, un poète au service de notre terre. »

“Laat ons hopen dat zijn voorbeeld mag inspireren!”

 


Tribute to Marc Pallemaerts

 

photo-1-Marc-Pallemaerts.jpgOn Friday 2 May 2014, Professor Dr. Marc Pallemaerts died suddenly at the early age of 53.

With the far too early passing of Marc, Belgium and the world have lost a brilliant lawyer, academic, policymaker and diplomat in the battle for environmental protection, sustainable development and democracy, to which Marc devoted his entire career.

He was unquestionably one of the driving forces behind sustainable development and climate change policy over the past 20 years, both within Belgium and worldwide. His merits and accomplishments are too many to enumerate here.  The Belgian federal Climate Change Service wishes to pay homage to him above all for his unstinting efforts towards the development of international, European and Belgian climate policy, but Marc also played an important role in the field of hazardous substances, environmental governance, access to justice and many other areas.

Marc will also be missed for his passion and single-perseverance and many will remember him as a redoubtable negotiating partner. However, he always acted with respect for his counterpart and always on the basis of well-founded arguments enshrining his values and principles.

He will certainly also be remembered for his modesty, his openness, his humanity, his open-heartedness and fundamental sincerity.

He was a source of inspiration to many, a partner, a guide and a friend.

Our thanks for everything you meant Marc, you will be dreadfully missed and we shall not forget you.

Career

From 1992, Marc worked as an advisor in succession to the Flemish Minister for the Environment and the Federal State Secretary for Security, Social Integration and Environment and from 1999 to 2003 was Deputy Chief of Staff to the Federal State Secretary for Energy and Sustainable Development.

From 1999 to 2003, he was also Chairman of the Greenhouse Effect Coordination Group of the Coordination Committee on International Environmental Policy and Belgian representative in the Council of the EU Environment Ministers’ Working Party for International Climate Policy.

At the end of this period, he was also instrumental for the establishment of the Belgian National Climate Commission, the Federal Climate Change Service and the Federal Kyoto Fund.

One of the most striking accomplishments from this time, and for which Marc will be remembered by many is that, as chief negotiator for the European Union during the Belgian EU Presidency in 2001, he was one of the architects of the so-called Marrakesh Accords, which allowed the Kyoto Protocol to enter into force, in spite of the proclamation by former US President George W. Bush that ‘the Kyoto Protocol is fatally flawed’.

In 2005, he became a member of the Kyoto Protocol Compliance Committee, first as member of the Facilitative Branch and from 2011 as alternate member of the Enforcement Branch.

In 2011, he was elected by the Conference of the Parties to the UN Climate Change Convention as Vice-Chairman of the Ad Hoc Working Group on Long Term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA) and in this capacity he contributed to the international climate negotiations entering into a new phase, towards the conclusion of a new International Climate Accord by 2015.

But Marc excelled in fields other than climate change too. 

From 2003 to 2005, he was Chairman of the Meeting of the Parties to the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters.   

The European Commission appointed him in 2007 as Member of the Management Board of the European Chemicals Agency (ECHA) and since September 2013 he was active as alternate/extra member of the Board of Appeal of that Agency.

In 2005, he was appointed Senior Fellow and head of the Environmental Governance Programme at the Institute for European Environmental Policy, an independent research institute based in Brussels and London, where he carried out research on a large number of different topics and had a large number of publications to his name.

The Human Rights Council of the United Nations appointed Marc in September 2012 as Special Rapporteur on hazardous substances and wastes. In this capacity, he planned an official visit to Belgium. As founding member and member of the board of the European Centre on Sustainable Policies for Human and Environmental Rights (Ecosphere), from 2002 he was already an advocate of the protection of fundamental civil, political, economic, social and cultural rights in the context of environmental decision-making.

As a lawyer, Marc was also a leading figure in the academic world. As a lecturer and researcher, he was attached to the Université Libre de Bruxelles (from 1995), to the University of Amsterdam (from 2008 to 2013) and to the Vrije Universiteit Brussel (from 1994 to 2004), his alma mater, where he lectured in international and European environmental law. He is the author of a large number of articles in his area of expertise, published in national and international journals. 

From 1997 to 2003, he was also Chairman of the Belgian Association for Environmental Law and since several years he was a member of the Advisory Council of the prestigious French Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (Iddri).

In 2013, he was awarded the prestigious Elizabeth Haub Prize for environmental law by the University of Stockholm “in recognition of his extensive and outstanding contributions to the development of environmental law and his successful efforts to combine theory and practice in pursuit of concrete results in multilateral negotiations”.  

 

Some reactions to the death of Marc:

 « C’est le type le plus brillant que j’ai rencontré.  Pas le plus facile, mais brillant, humain, fragile. » 

 “Marc was not only a very good colleague in the negotiations, in particular in Connection with the Belgium-Swedish Close cooperation in the troika in 2001, but he was also one of the leading academics in his field.”

« Il était l’adversaire de la pensée unique et cherchait souvent la vision la plus complète possible de chaque problème. »

 “Marc was een baken en een inspiratie voor hoe de kleine Belgen grote dingen kunnen doen in de strijd voor een betere wereld.”

 “ UCOS verliest met hem een briljante oud-voorzitter en een verlichte geest.”

 “Ik denk dat zonder de inspiratie van Marc mijn klimaatwerk er anders zou uitgezien hebben! [...] Wat een man!”

“There are many lawyers and negotiators who will remember him fondly and continue to fight for the things he set in motion.” 

“Een man uit 1 stuk.  Sterk en inspirerend door zijn kwaliteit en eenvoud. “

“The climate process will miss his brilliant thoughts and long-standing expertise.”

“Hij was voor mij een ongelofelijke inspiratie en een van de redenen dat ik mijn huidige carrière gekozen heb.”

“Marc was an inspiration and resource for our work on climate but also on Aarhus convention implementation.“ 

 “He's part of a generation that envisaged and implemented the 2nd wave of modern environmental policy, that of multilateral environmental agreements. “

« En 2001 nous aurions pu céder à la demande américaine et laisser tomber le protocole de Kyoto. C’est en grande partie grâce au travail acharné de Marc et de l’équipe de votre présidence de l’UE à l’époque que Bonn et Marrakech ont décidé autrement … sans ce socle et cette expérience la recherche d’un cadre multilatéral efficace de lutte contre le changement climatique aurait été encore plus difficile. » 

“We should never forget his great contribution to the progress we made so far and we should continue to think and act in his spirit.” 

“Marc was een kei in wat hij deed, en indien goed zijn in wat je doet een maatstaf zou zijn van geluk, dan had hij één van de gelukkigste mensen in ons vakgebied moeten zijn.”

« Humble, très ouvert, Marc Pallemaerts se montrait régulièrement disponible pour apporter ses lumières […]. Ceux qui l’ont connu retiennent de lui l’image d’un homme passionné et d’une grande gentillesse. » 

“I know what a great comrade we have lost with the passing away of Marc. Belgium and the world have really lost a brilliant policy maker, lawyer, academic and wonderfully great negotiator. His dedication, commitment and passion, we all will miss. I pray for the eternal peace of the departed soul of my longstanding friend who had always extended his two warm hands to embrace me showering all his unlimited love and affection.”

« C'était un négociateur belge hors pair pour l'environnement, le climat et la démocratie. » 

« Mais ce qui frappait le plus chez Marc, c’était sa profonde gentillesse. C’était un être généreux, humble, ouvert, rejetant les artifices de la hiérarchie. »

« La mort d'un scientifique est un retard pour l'humanité, celle d'un poète est une tragédie. Il était, comme tous ceux qui rêvent d'un monde meilleur, un poète au service de notre terre. »

“Laat ons hopen dat zijn voorbeeld mag inspireren!”