/ News / /

Naar een koolstofarm België in 2050 - Uniek gezamenlijk advies van zeven adviesraden2050-Logo-NL300.jpgOp vraag van Staatssecretaris Wathelet hebben zeven adviesraden van zowel de federale als gewestelijke  beleidsniveaus samen een  advies gepubliceerd over een stappenplan om tot een koolstofarme maatschappij te komen tegen 2050. Deze “interfederale” beleidsadvisering is een primeur in ons land. De onderstaande tekst herneemt het belangrijkste deel van het persbericht van 3 juni 2014.

Werkgevers, vakbonden, milieu-, ontwikkelings- en consumentenorganisaties, wetenschappers, jongeren- en vrouwenorganisaties die in  de betrokken raden zetelen, roepen hun overheden op om nu ook snel werk te maken van een geïntegreerde aanpak. Zowel op het vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbaar vervoer, bouwen, energievoorziening als voeding zijn coherente maatregelen nodig om de noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen.

Achtergrond

 • De uitstoot van broeikasgassen moet de komende decennia drastisch en systematisch verminderen om ons klimaatsysteem te stabiliseren (-80 % tot -95 % ten opzichte van 1990 ). Tegen 2050 zou onze maatschappij koolstofarm moeten zijn. Een recent onderzoek in opdracht van de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu schetst een aantal scenario’s voor een dergelijke “transitie”.  Deze scenario’s voor wonen, verplaatsingen, energiegebruik, industrie en landbouw, zijn te vinden op de site www.klimaat.be/2050.
 • Deze transitie is uiteraard geen zaak van wetenschappers of politici alleen, maar van alle actoren - organisaties, ondernemingen en burgers. Daarom vroeg staatssecretaris Wathelet in het kader van de studie, ook het standpunt van het middenveld over de beste manier om de transitie van België naar een koolstofarme maatschappij in 2050 concreet vorm te geven.

Pleidooi voor een ruime visie

 • De noodzakelijke veranderingen zijn niet mogelijk wanneer het kortetermijnperspectief en het “silodenken” blijven domineren. De raden pleiten dan ook voor een perspectief op lange termijn, met 2050 als horizon, als kader voor het beleid. Hierbij is een brede aanpak nodig die de drie dimensies van duurzame ontwikkeling integreert en oog heeft voor de wisselwerking tussen maatregelen in verschillende domeinen.
 • De adviesraden vragen met name aan de Gewesten en de federale overheid coherente beslissingen te nemen over:
  • een beleid om de energievraag te beheersen, met name op het vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening en de energieprestaties van gebouwen;
  • de eiwittransitie, zoals gedefinieerd in het FRDO-advies van 3 februari 2011;
  • de organisatie van de gas- en elektriciteitsmarkt, de productiecapaciteit en de energiemix voor  een duurzame energiebevoorrading  tegen een aanvaardbare kost;
  • de infrastructuur voor het transport en de distributie van energie;
  • de steun aan onderzoek en ontwikkeling;
  • maatregelen om bepaalde  groepen (burgers, bedrijven, …) te begeleiden bij  de transitie.

Meer info

Het advies