/ News / /

Openbaar onderzoek : Plan Lucht-Klimaat-Energie van Wallonië

Van 23 juni tot 8 september 2014 wordt het ‘Ontwerpplan Lucht-Klimaat-Energie’ (LKE) door Wallonië voorgelegd voor een openbaar onderzoek.

image-PACE-NL-480.jpg
Het Ontwerpplan Lucht-Klimaat-Energie omvat een set maatregelen om:

  • de Waalse reductiedoelstelling voor broeikasgasemissies te halen,
  • de luchtkwaliteit te verbeteren,
  • de gevolgen van de klimaatveranderingen die op til zijn in Wallonië te verzachten (adaptatie)

Het plan is gericht aan iedereen in Wallonië: burgers, bedrijven, gemeenten, overheidsadministraties, actoren uit de tertiaire sector, ….

Aarzel niet te reageren en uw mening te geven over de verschillende voorgestelde maatregelen. Om u te helpen een oordeel te vormen, worden verschillende documenten samen met het enquêteformulier ter beschikking gesteld:

  • het integrale Ontwerpplan Lucht-Klimaat-Energie;
  • een beknopte voorstelling van het Ontwerpplan LKE;
  • het Milieueffectenrapport met betrekking tot het Ontwerpplan LKE;
  • een studie die de sociaaleconomische impact van het plan beoordeelt;
  • een samenvatting van de inventarissen betreffende de broeikasgasuitstoot in Wallonië (2012).

Op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek, van het intra-Belgisch akkoord over burden sharing, van de beschikbare budgetten en van het meerjarig begrotingstraject, én van haar eigen prioriteiten, zullen deze regering en volgende regeringen alsook de ministers, binnen hun respectievelijke bevoegdheidsdomein, moeten bepalen wat de zwaartepunten zijn en welke maatregelen prioriteit moeten krijgen om die doelstellingen te bereiken.

 Naar het onderzoek  http://lavenirestdanslair.be/nl

 

Meer info:

De website van AwAC (Agence wallonne de l'Air et du Climat / Het Waals agentschap bevoegd voor lucht en klimaat )