/ News / /

Publieke raadpleging over het ontwerp van Federaal Plan ‘Adaptatie aan klimaatverandering'

De klimaatverandering is een belangrijke uitdaging geworden, die dringend vraagt actie op twee niveaus: enerzijds een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (mitigatie), en anderzijds een beperking van de negatieve impact van de klimaatverandering (adaptatie).

De huidige en toekomstige veranderingen zullen een impact hebben op tal van sectoren. We moeten ons voorbereiden op deze veranderingen en ons aanpassen zodat de negatieve gevolgen van de klimaatverandering minimaal blijven en de opportuniteiten die erdoor gecreëerd worden, maximaal.

De federale Dienst Klimaatverandering organiseert van 17 februari tot en met 18 april 2014 een publieke raadpleging over het ontwerp van Federaal Plan ‘Adaptatie aan klimaatverandering'.

Dit ontwerpplan  heeft tot doel een gecoördineerd adaptatiebeleid te voeren op federaal niveau.

Het loopt over een periode van 6 jaar en stelt 31 transversale en sectoriële acties voor (transport, economie, energie, mariene milieu, onderzoek, gezondheid, ontwikkelingssamenwerking, internationale veiligheid, crisisbeheer bij natuurrampen en landbouw).

Het ontwerpplan past binnen de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling, goedgekeurd in mei 2013, en meer bepaald binnen doelstelling 32: “België zal aangepast zijn aan de directe en indirecte gevolgen van de klimaatverandering”.

Uw mening is voor ons belangrijk ! Neem deel aan de publieke raadpleging. (Afgesloten)