/ News / /

Resultaten van de publieke raadpleging over het ontwerp van federaal Plan ‘Adaptatie aan klimaatverandering’

Van 17 februari tot 18 april 2014 hield de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een publieke raadpleging over het ontwerp van een Federaal Plan ‘Adaptatie aan klimaatverandering’. Deze raadpleging was beschikbaar vanop verschillende federale website.

Dit ontwerp Plan past binnen het federale beleidsplan op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling, dat in mei 2013 werd goedgekeurd, en meer bepaald doelstelling 32: “België zal aangepast zijn aan de directe en indirecte gevolgen van de klimaatverandering”. Het past ook in het kader van de uitvoering van de nationale adaptatiestrategie die in december 2010 werd aangenomen door de Nationale Klimaatcommissie (NKC). 

In totaal hebben 72 personen op de raadpleging gereageerd. De deelnemers reageerden vooral in eigen naam (49 %) of in de hoedanigheid van bestuursvertegenwoordiger (31 %).

De analyse van de antwoorden heeft uitgewezen dat:

-   De federale sectoren waarvoor een federale actie volgens de respondenten het meest pertinent is, de volgende zijn: energie (25 %), transport (24 %), landbouw (16 %) en onderzoek (8 %).

-   Van de 31 acties van het plan:

  • worden er 29 door meer dan 50 % van de respondenten geïdentificeerd als maatregelen met een hoog of gematigd potentieel tot adaptatie aan klimaatveranderingen (14 acties worden door meer dan 50 % van de respondenten geïdentificeerd als met een hoog potentieel).
  • Geen enkele maatregel werd zwak bevonden door meer dan 50 % van de respondenten (6 maatregelen worden ‘zwak’ bevonden door meer dan 25 % van de respondenten). 

De 3 meest gewaardeerde acties zijn:

  1. Onderzoek rond elektriciteitsopslag stimuleren (energie)
  2. Wetenschappelijke ondersteuning inzake klimaatadaptatie op een coherente manier bevorderen (onderzoek)
  3. Identificeren van prioritaire economische sectoren m.b.t. klimaatadaptatie (economie) 

Onder de ontvangen voorstellen, veel hadden betrekking op de noodzaak om:

  • De coördinatie op federaal niveau te versterken
  • Het publiek te sensibiliseren voor de toekomstige impact van de klimaatveranderingen 
  • Rekening te houden met de kwestie van de milieumigratie als gevolg van de klimaatveranderingen

Andere gekregen voorstellen bestonden uit algemene opmerkingen of vielen buiten de context van het ontwerpplan, hetzij omdat ze betrekking hadden op andere dan federale bevoegdheden, hetzij omdat ze betrekking hadden op maatregelen om de broeikasgasemissies te verminderen (mitigatie).

Tegelijk met de openbare raadpleging heeft de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) tevens een advies gegeven over het ontwerpplan, op verzoek van Staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet. 

Het ontwerp moet nog goedgekeurd worden op politiek niveau.

Meer informatie over adaptatie