/ News / /

Recordniveaus van broeikasgassen in de atmosfeer

WMO-bulletin.gif

Het nieuwe jaarrapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO’s annual Greenhouse Gas Bulletin) levert nieuw – en alarmerend – cijfermateriaal over de concentraties aan broeikasgassen in de atmosfeer, die leiden tot een klimaatopwarming.

WMO-Secretaris-generaal Michel Jarraud windt er duidelijk geen doekjes om: “We weten met zekerheid dat het klimaat verandert en het weer extremer wordt, en dat dit te wijten is aan menselijke activiteiten zonder het verbranden van fossiele brandstoffen. De uitstoot van CO2 – in het verleden, nu en in de toekomst – zal een cumulatief effect hebben op zowel de klimaatopwarming als op de verzuring van de oceanen. De wetten van de fysica kunnen niet onderhandeld worden. “

En de politieke implicaties van dit rapport zijn even duidelijk: “Dit rapport verschaft een wetenschappelijke basis voor het klimaatbeleid. Er is dringend een geconcerteerde internationale actie nodig : de kennis is aanwezig en de tools bestaan om te trachten de temperatuurstijging te beperken tot 2°C. Onwetendheid voorwenden kan niet langer een excuus zijn om niet tot actie over te gaan.”

Het WMO-jaarrapport komt o.m. tot de volgende vaststellingen:

  • de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer bereikte in 2013 een nieuwe recordhoogte, voornamelijk te wijten aan een toename van de CO2-concentratie
  • het opwarmend effect van deze broeikasgassen is tussen 1990 en 2013 met 34% gestegen, te wijten aan gassen met een lange levensduur, zoals (CO2), methaan (CH4) en distikstofoxide (N2O), met concentraties die respectievelijk 142%, 253% en 121%  van het pre-industrieel niveau (1750) bedragen
  • de CO2-concentratie nam tussen 2012 en 2013 sneller toe dan in eender welk ander jaar sinds 1984
  • de absorptie van ongeveer ¼ van de CO2-emissies door de oceanen veroorzaakt een verzuring ervan, en dit aan een tempo dat tenminste de laatste 300 miljoen jaar niet meer is waargenomen. Deze verzuring zal blijven versnellen tot ten minste de helft van deze eeuw
  • de concentratie van methaan (CH4) in de atmosfeer heeft in 2013 een nieuw recordniveau bereikt, te wijten aan een toegenomen uitstoot door menselijke activiteiten

Meer info: