/ Pro News / /

Officiële registratie Rwandees CDM-programma “hernieuwbare energie”

Op 19 juni 2015 werd het “Renewable Energy CDM Programme of Rwanda (RECPR)” officieel geregistreerd door de CDM Executive Board van het Klimaatverdrag.

Het Clean Development Mechanism (CDM)  is een mechanisme onder het Kyoto Protocol waarbij projecten voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in ontwikkelingslanden bijkomende inkomsten kunnen verwerven via de verkoop van zogenaamde “koolstofkredieten”. Industrielanden en bedrijven kunnen deze koolstofkredieten inzetten voor de realisatie van hun Kyotodoelstelling.

CDM-programma’s bundelen een aantal kleinere, gelijkaardige projecten en worden beheerd door een specifieke entiteit, de zogenaamde Coordinating and Managing Entity (CME). 

Het Renewable Energy CDM Programme of Rwanda richt zich op hernieuwbare energieprojecten op basis van waterkracht, zonne-energie of geothermie, verbonden aan het elektriciteitsnet of aan een mini-grid. Tot nu toe hebben eigenaars van 5 kleinschalige waterkrachtcentrales toegezegd om aan het programma deel te nemen. Andere projecten kunnen toegevoegd worden aan het programma, dat een levensduur heeft tot 2041.  DG Works, een Rwandees consultancy bedrijf met ervaring in CDM, is de CME voor het CDM-Programma en staat vanaf nu in voor het goede beheer ervan.De Dienst Klimaatverandering van de federale overheid financierde zowel de opmaak van de documentatie en de daarmee gepaard gaande consultaties voor dit CDM-programma als de verplichte validatie ervan door een externe auditor. Deze ondersteuning kaderde in een initiatief om Afrikaanse Minst Ontwikkelde Landen te laten deelnemen aan het CDM

Hoewel de gemiddelde prijs voor CDM-kredieten op dit ogenblik erg laag staat, worden kredieten van CDM-projecten uit Minst Ontwikkelde Landen, waartoe Rwanda behoort, doorgaans voor hogere prijzen verkocht. Zij krijgen ook een voorkeursbehandeling binnen het Europese Energie-klimaatpakket. België mag voor het realiseren van haar klimaatdoelstelling voor 2020 jaarlijks extra koolstofkredieten inzetten op voorwaarde dat deze van projecten uit Minst Ontwikkelde Landen komen.

Indien uit de nog lopende onderhandelingen tussen de gewesten en de federale overheid over de verdeling van de Belgische 2020-doelstelling blijkt dat de federale overheid koolstofkredieten moet aankopen, zullen de projecten uit dit CDM-programma prioritair gecontacteerd worden.

Meer informatie: