/ News / /

De Belgische private klimaatfinanciering in de ontwikkelingslanden

private-climate-finance-report.jpgDe federale Dienst Klimaatverandering publiceerde de resultaten van een proefstudie die de stromen van private klimaatfinanciering analyseert die door België in de ontwikkelingslanden gemobiliseerd worden.

In het kader van de internationale klimaatonderhandelingen hebben de geïndustrialiseerde landen zich ertoe verbonden om vanaf 2020 een bedrag van 100 miljard dollar per jaar te mobiliseren om de uitvoering van een klimaatbeleid in de ontwikkelingslanden te bevorderen, en dit minstens tot in 2025. Deze verbintenis kan worden vervuld door een beroep te doen op een ruime waaier aan bronnen (private en overheidsbronnen, bilaterale en multilaterale bronnen en alternatieve financieringsbronnen).

Nadat de Dienst Klimaatverandering van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in 2012 een studie had opgestart die de billijke bijdrage van België tot de doelstelling van 100 miljard dollar via overheidsbronnen analyseerde, publiceert ze vandaag een nieuwe proefstudie over de mobilisatie van private financieringsstromen via Belgische overheidsacties in de ontwikkelingslanden.

Bedoeling van deze proefstudie is drievoudig:

  1. Het landschap van de Belgische actoren die betrokken zijn bij deze mobilisatie in kaart brengen en begrijpen;
  2. Op basis van werkzaamheden in het kader van de OESO een rapporterings- en opvolgingsmethodologie van deze financieringsstromen uitwerken;
  3. De lessen die getrokken zijn tijdens deze oefening inzamelen en analyseren teneinde informatie te verstrekken over het besluitvormingsproces in België en het buitenland.

De studie heeft het onder meer mogelijk gemaakt om…

  • de hindernissen in kaart te brengen die overwonnen moeten worden om de komende jaren een rapporterings- en opvolgingssysteem uit te bouwen voor de private financieringsstromen die door België in de ontwikkelingslanden worden gemobiliseerd.
  • te wijzen op een aantal belangrijke lessen, zoals de significante impact die sommige methodologische keuzes op het eindresultaat kunnen hebben, of het belang (ondanks de moeilijkheid om hun impact precies in te schatten) van activiteiten voor capaciteitsopbouw en technische bijstand om een omgeving uit te bouwen die gunstig is voor privé-investeringen in de ontwikkelingslanden.
  • de  36,99 € miljoen Belgische overheidsfinanciering in kaart te brengen, die 18,22 € miljoen privéfinanciering in de ontwikkelingslanden gedurende de periode 2013-2014 heeft gemobiliseerd.

Naast deze cijfers geeft deze studie een sterk signaal voor transparantie van en een overeenstemming tussen de rapporterings- en opvolgingsmethodologieën van deze private financieringsstromen.

Meer informatie

-       de resultaten van de studie (in het Engels, pdf, 2,1 Mb)

-       de website van het samenwerkingsonderzoeksproject waarin deze proefstudie kadert