/ Persbericht / /

Eerste vergadering van de Nationale Klimaatcommissie onder federaal voorzitterschap

Brussel 16/02/2016 - Onder het voorzitterschap van de federale Staat hield de Nationale Klimaatcommissie (NKC) haar eerste plenaire vergadering van het jaar. Na de goedkeuring van een historisch internationaal akkoord in Parijs en na het sluiten van een politiek akkoord over de Belgische “burden sharing”, heeft de NKC haar ambitieuze werkplanning voor 2016 opgemaakt, dat het nationaal klimaatbeleid wil versterken en de transitie naar een koolstofarme samenleving wil voorbereiden. Dit is trouwens ook de rode draad van het Akkoord van Parijs. 

De Nationale Klimaatcommissie (NKC), in 2016 voorgezeten door de federale Staat, heeft op dinsdag 16 februari haar eerste plenaire vergadering van het jaar gehouden. Marie Christine Marghem, de minister belast met het klimaatbeleid, wil deze instelling versterken, die van essentieel belang is voor de samenwerking tussen de federale Staat en de Gewesten in de strijd tegen de klimaatverandering. Deze problematiek heeft gevolgen voor gans België en dit vereist dan ook een nationale benadering met een nauwe coördinatie tussen de verschillende entiteiten van het land. De rol van de NKC zal des te belangrijker zijn nu het Akkoord van Parijs aan de Europese Unie en zijn Lidstaten de overgang naar een koolstofarme en klimaatbestendige maatschappij oplegt.

De NKC moet in 2016 heel wat belangrijke dossiers behandelen, zoals :

  • De goedkeuring van een samenwerkingsakkoord (voor het Overlegcomité) betreffende de verdeling van de klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 (die het politiek akkoord rond de “burden sharing” tussen de federale Staat en de Gewesten van 4 december 2015operationeel maakt). Dit samenwerkingsakkoord zal tot 2020 de nationale juridische basis op klimaatvlak vormen;
  • Het opstarten van de werkzaamheden met het oog op een akkoord over de Europese doelstellingen voor België tegen 2030 ;
  • De actualisatie van het 1e Nationaal Klimaatplan, dat betrekking had op de periode 2009-2012 ;
  • Het opstellen van een verslag over de voortgang en de uitvoering van de federale en regionale acties;
  • De goedkeuring van het Nationaal Adaptatieplan, met nationale maatregelen die een aanvulling betekenen voor de voorzieningen getroffen door de verschillende overheden inzake adaptatie ;
  • De voorbereiding van de « multilateral assessment », een evaluatie door vakgenoten binnen het Klimaatverdrag (UNFCCC) van de voortgang die België boekt op het vlak van zijn internationale doelstellingen tijdens de COP22 te Marrakech in november 2016 ;
  • De uitwerking van een “strategie voor een koolstofarme ontwikkeling” voor België, met een verslaggeving naar de Europese Commissie begin 2017.

Deze eerste vergadering van het jaar was voor de leden van de NKC de gelegenheid om hun standpunten uit te wisselen over de implicaties van het Akkoord van Parijs voor het nationale klimaatbeleid, naar aanleiding van een bilan van de COP21, voorgesteld door het hoofd van de Belgische delegatie te Parijs. 

Er is dus ook een stand van zaken opgemaakt over het samenwerkingsakkoord rond de “burden sharing”. Het opstellen van dit samenwerkingsakkoord werd toevertrouwd aan een werkgroep, bestaande uit juristen en experten van de administratie van de vier partijen. Deze werkgroep zal binnenkort een eindproject voorleggen ter goedkeuring door het federaal parlement en de regionale parlementen.

De volgende vergadering van de NKC is voorzien in april 2016.