/ News / /

Het federale DG Leefmilieu stapt in het transitienetwerk ‘The Shift’

The-Shift-logo-250px.jpgHet Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is op 22 maart 2016 lid geworden van The Shift, een Belgisch netwerk van een 350-tal bedrijven, NGO's, academische instellingen en overheidsdepartementen die samen de transitie naar een duurzamere maatschappij en economie willen realiseren. Het lidmaatschap van DG leefmilieu ligt in het verlengde van het huidige werkveld van verschillende van zijn diensten en zijn traditie van dialoog met de stakeholders van het beleid.

Met de goedkeuring (door 195 landen!) van het Akkoord van Parijs tijdens de VN-klimaatconferentie eind 2015 is een belangrijke stap gezet naar de wereldwijde transitie naar een duurzame, koolstofarme samenleving. Een dergelijke transitie is enkel mogelijk als ook bedrijven en burgers er aan meewerken. 

The Shift wil samen met de leden en partnerorganisaties innovatieve oplossingen uitwerken rond de grootste uitdagingen voor ons leefmilieu, onze maatschappij en onze economie, met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

Daarmee schrijft The Shift zich ook in in een brede beweging van initiatieven zoals de Lima-Paris Action Agenda, een platform opgezet door COP-voorzitters Frankrijk en Peru in samenwerking met het Secretariaat van het VN-Klimaatverdrag en VN-Secretaris-generaal Ban Ki-Moon. Dit platform wil de klimaatacties van bedrijven, steden, internationale organisaties enz. zichtbaar maken en stimuleren.

Meer en meer bedrijven, waaronder grote multinationals, erkennen de noodzaak van een koolstofarme toekomst, zien kansen in de koolstofarme transitie en spreken zich duidelijk uit voor een ambitieus klimaatbeleid via platforms zoals het Europese Green Growth Platform, in gemeenschappelijke verklaringen zoals l’Appel de Paris en nu dus ook The Shift.

In België schrijft de federale Langetermijnvisie voor Duurzame Ontwikkeling onder meer een reductie voor van de Belgische uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95% in tegen 2050 (t.o.v. 1990). Deze transitie naar een koolstofarme samenleving is al enkele jaren één van de prioritaire werkdomeinen van het federale DG Leefmilieu. De Dienst Klimaatverandering van dit DG publiceerde al in november 2013 een aantal mogelijke scenario’s voor deze transitie, die in dialoog met de stakeholders werden uitgewerkt. Momenteel werkt de Dienst aan een studie over de macro-economische en financiële aspecten van deze scenario’s en aan de sensibilisatie van de leerlingen van het secundair onderwijs en het grote publiek via een educatieve webtool. (www.klimaat.be/2050).

Ook de instandhouding van de biodiversiteit en van de ecosysteemdiensten is een van de fundamentele thema’s die gelinkt zijn aan de aan de gang zijnde transities. Men streeft naar een hoge mate van bescherming van de biodiversiteit in België en in de landen van herkomst, maar ook naar een ‘duurzaam’ gebruik ervan zodat de natuur op lange termijn in staat blijft al haar diensten te leveren.

Daartoe is de integratie van de biodiversiteit in de activiteiten van de ondernemingen met het oog op een verschuiving van de markten naar “biodiversiteitsvriendelijke” producten van fundamenteel belang. Momenteel worden er beleidsondersteunende instrumenten uitgewerkt om de ondernemingen te helpen bij deze stap die ook in de lijn ligt van een circulaire economie. In 2017 zal een dialoog met de stakeholders worden georganiseerd om een participatieve dynamiek op te starten. 

Voor de implementatie en de communicatie rond de SDG's in België heeft de federale minister van Energie en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, The Shift de opdracht gegeven om SDG-ambassadeurs aan te stellen (NGO’s, andere organisaties, bekende personen,…).