/ News / /

Nieuwe studie over de macro-economische impact van de koolstofarme transitie in België :

"Investeren in het klimaat loont"

macro_fact_sheet_NL.jpgEen nieuwe studie over de macro-economische impact van een koolstofarme transitie van België tegen 2050 belicht de stimulerende rol die koolstofarme investeringen kunnen hebben op de economische activiteit, de tewerkstelling en het concurrentievermogen, maar bekijkt ook een aantal andere voordelen.

Uit de studie komt naar voren dat een drastische verlaging van de uitstoot van broeikasgassen…

1/ verenigbaar is met economische groei, op een niveau dat men - zij het inhoudelijk verschillend - ook zou observeren bij ongewijzigd beleid zonder verregaande klimaatinspanningen. Uit de berekeningen blijkt dat in België tegen 2030 zelfs een stijging van het BBP met ongeveer 2% mogelijk is, bovenop het referentieniveau, als de geschikte beleidsmaatregelen worden genomen.

2/ leidt tot een netto jobcreatie, variërend van sector tot sector. De transitie kan leiden tot een netto jobcreatie in België van om en bij de 80.000 jobs in 2030, ten opzichte van een scenario met ongewijzigd beleid.

3/ het concurrentievermogen stimuleert als de internationale context en de specificiteit van bepaalde bedrijven en waardeketens op een adequate manier in rekening worden gebracht bij het definiëren van de beleidsinitiatieven en -maatregelen.

4/ aanzienlijke voordelen met zich mee kan brengen op tal van andere domeinen: vermijden van klimaatschade, minder luchtvervuiling, terugdringen van de files, verbetering van de volksgezondheid, verhoogde energiezekerheid, betere weerbaarheid van onze economie tegen systemische risico’s…

 

De studie werd uitgevoerd door de onderzoekers van Climact, het Federaal Planbureau en Oxford Economics en door Prof. Bréchet van de UCL, in opdracht van de federale Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Ze steunt op een omvattende en vernieuwende methodologie en doet daarbij een beroep op de inbreng van talrijke experts uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.

 

Meer informatie