/ News / /

Gemeenschappelijke verklaring van het 'Interparlementaire klimaatoverleg' is een primeur !

171113_Interparl._klimaatoverleg_950px.jpg

Op 13 november 2017 keurden parlementsleden van de Kamer, de Senaat, het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijke Parlement, en een delegatie van het Duits parlement in de schoot van “het interparlementair klimaatoverleg” een gemeenschappelijke verklaring goed over het klimaatbeleid in België. Dit is een primeur voor ons land ! Deze parlementsleden spannen zich in om samen te werken aan een ambitieus klimaatbeleid.

Deze gezamenlijke verklaring, aangenomen net voor de start van het ministerieel segment van de klimaatconferentie in Bonn (COP.23), doet een oproep  om :

  • de nodige inspanningen te leveren om het Akkoord van Parijs en de regeling van de Europese Unie met betrekking tot het Energie- en Klimaatbeleid tegen 2030 en 2050 uit te voeren,
  • een gezamenlijke klimaatvisie tegen 2030 en 2050 uit te werken, waarbij de federale en gewestelijke entiteiten een stappenplan moeten vastleggen over verschillende legislaturen  heen, met becijferde streefdoelen en tussendoelstellingen,
  • naar de leden van verschillende parlementen om in de Kamer een klimaatwet en in de gewestparlementen klimaatdecreten en -ordonnanties te onderzoeken met becijferde tussentijdse doelstellingen en klimaatbudgetten,
  • een interfederaal ontwikkelingsplan voor alternatieve brandstoffen uit te werken voor de promotie van energiezuinige voertuigen,
  • een voortrekker te blijven op internationaal niveau en in te zetten op een sterke, ambitieuze klimaatdiplomatie en -expertise.

Verder bevat de verklaring ook andere concrete ambitieuze beleidsvoorstellen op het vlak van mobiliteit, energie, gebouwen, landbouwonderwijs, enz.

Dit is maar een eerste stap. De werkzaamheden van dit interparlementaire klimaatoverleg zullen worden verder gezet - door de uitwerking van een resolutie - met het oog op de volgende klimaattop (COP.24, eind 2018) en de voorbereiding van het geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan tegen 2030.

 

Meer info: gezamenlijke verklaring.