/ News / /

Eerste uitgifte van groene overheidsobligaties in België

Green-OLO-banner-2019_950px.png

Safe, liquid & green by nature

[Nieuws van 12 februari 2018 bijgewerkt in maart 2019]

Op 8 februari 2018 werd het officiële startschot gegeven van de eerste uitgifte van Belgische groene overheidsobligaties (“Green OLO”), in aanwezigheid van federaal minister van Financiën, Johan van Overtveldt, en federaal minister van Leefmilieu, Marie Christine Marghem, in samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Schuld, de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de FOD Mobiliteit.

Met dit financieringsinstrument wil ons land institutionele en privé-investeerders aanmoedigen om te investeren in groene obligaties, waarvan de opbrengst gaat naar overheidsinvesteringen in 5 prioritaire sectoren:

  • transport (openbaar vervoer)
  • energie-efficiëntie
  • hernieuwbare energie (offshore windenergie)
  • circulaire economie
  • biodiversiteit

Het bijzondere aan deze uitgaven is het feit dat deze uitgaven een selectieprocedure hebben doorlopen met een evaluatie van hun milieu- en klimaatimpactd, die door de Dienst Klimaatverandering gecoördineerd wordt en waarvan de resultaten gerapporteerd zullen worden.

De opbrengst van de eerste uitgifte wordt voornamelijk besteed in de transportsector. Zo hoopt ons land met dit instrument een marktsignaal uit te sturen naar de kapitaalmarkt om grootschalige investeringen aan te trekken die ons land moeten helpen om de overgang naar een koolstofarme maatschappij te stimuleren. 


OLO-photo_2019-03_V2_600px.png
 

Internationale erkenning

In maart 2019 ontvingen deze Belgische obligaties twee prijzen ter gelegenheid van de Green Bond Awards 2019, nl. de prijs van "Largest single bond to a trillion market" en van "Largest new issuer to a trillion market".

Ter gelegenheid van deze uitreiking formuleeerde Alexander De Croo, Vice-eersteminister en minister van Financiën en van Ontwikkelingssamenwerking de volgende reactie:

“De uitgifte door België van een groene obligatie is een uitstekende gelegenheid om te getuigen van onze vastberadenheid om de wereldwijde uitdagingen op leefmilieuvlak aan te pakken, het publiek te sensibiliseren en om fondsen in te zamelen om het klimaat- en milieubeleid te ondersteunen. Dat dit onderwerp actueel is, bewijzen de huidige klimaatmarsen in eigen land en daarbuiten. 

Deze belangrijke groene OLO is zonder enige twijfel een katalysator geweest voor de ontwikkeling van een markt van groene obligaties op internationaal vlak, en in België in het bijzonder, waar deze uitgifte het pad voor andere publieke en private uitgiften heeft geëffend en de vraag van ‘groene’ Belgische investeerders heeft aangewakkerd. Het verschijnen van meerdere groene fondsen vormt daarvan het bewijs.“Meer info
: